สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนภาพร  ทุมณี
 
1. นางจุรีรัตน์  สายสิน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 69.91 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนภัทร  คำเอี่ยม
2. เด็กชายราเชนทร์   จิตรมั่น
 
1. นางสาวอัมภาพร  พรหมประดิษฐ์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงวิชิดา  ดวงภักดีรัมย์
2. เด็กหญิงวิไลพร  ชำนาญ
 
1. นางสาวสุรีย์พร  แสงขาว
2. นายยุทธพงษ์  การะเกษ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวสิริวรรณ  โทนะพันธ์
 
1. นางสาวสุรีย์พร  แสงขาว
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 4 1. เด็กชายราเชนทร์  จิตรมั่น
2. เด็กชายเกษมชัย  สุโพธิ์
 
1. นายทศวัฒน์  โพธิ์ชัย
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 14 1. เด็กชายชานนท์  วงษ์ภักดี
2. เด็กหญิงพรสุดา  จันทร์วิเศษ
 
1. นายทศวัฒน์  โพธิ์ชัย