สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิลัยวรรณ  รัตนะวัน
2. เด็กชายอรรถพล  แหวนหล่อ
 
1. นางจุรีรัตน์  สายสิน
2. นางสาวอัมภาพร  พรหมประดิษฐ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรสุดา  จันทร์วิเศษ
 
1. นายสมศักดิ์  ไชยปัญญา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวกิตติญาพร  จันทร์วิเศษ
 
1. นายวัจนพล  เสดา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวศศิศิริ  แก้วสด
 
1. นายยุทธพงษ์  การะเกษ