สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.33 ทอง 6 1. เด็กชายธนวัฒน์  อรุณศรี
2. เด็กหญิงพันธิกา  ขันแก้ว
3. เด็กชายอานนท์  รัตนวรรณ
 
1. นางสาวอัมภาพร  พรหมประดิษฐ
2. นายดนุพัฒน์  สุจริต
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.71 ทอง 8 1. นายพัฒนากร  บุญมี
2. นางสาววิลาวัณย์  ศรีใสย์
 
1. นางจุรีรัตน์  สายสิน
2. นายดนุพัฒน์  สุจริต
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีวิเศษ
 
1. นายยุทธพงษ์  การะเกษ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.25 ทอง 6 1. นางสาววิลาวัณย์  ศรีใสย
 
1. นายยุทธพงษ์  การะเกษ
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  ต้นก่ำ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  อินทะเสน
3. เด็กหญิงชฎาพิมพ์  ศรีไชย
4. เด็กหญิงนฤมล  สีสลับ
5. เด็กหญิงบุษราภรณ์  พรมวงษ์
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วมงคล
7. เด็กหญิงพิลัยวรรณ  รัตนะวัน
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  แสงไสย์
9. เด็กหญิงมานิตา  มั่งคั่ง
10. เด็กชายวัฒนา  นามปัญญา
11. เด็กหญิงศิริภรณ์  พวงราษฎร์
12. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทะกรณ์
13. เด็กหญิงสิริยุภา  ประสาร
14. เด็กหญิงสุรีรัตน์  โรจน์ไธสง
15. เด็กหญิงอรัญญา  แก้วภักดี
 
1. นายยุทธพงษ์  การะเกษ
2. นางสาวสุรีย์พร  แสงขาว
3. นางสาวอัมภาพร  พรมประดิษฐ
4. นางลำใย  พินิจกิจ
5. นางจุรีรัตน์  สายสิน
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  รัตนะวัน
 
1. นางจุรีรัตน์  สายสิน
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภควัต  สายแก้ว
 
1. นางสาวสุรีย์พร  แสงขาว
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภควัต  สายแก้ว
 
1. นายนาวา  โสภาลี
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัฒนา  อินธิเดช
2. เด็กชายศุภเดช  แต้มทอง
 
1. นายดนุพัฒน์  สุจริต
2. นายประมุข  ศาลา