สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงปัฐมาภรณ์  ไชยสิทธิ์
 
1. นางรำไพ  พันธ์ศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวอัญมณี  ศิริจันดา
 
1. นางรำไพ  พันธ์ศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รัตนะวัน
 
1. นางรำไพ  พันธ์ศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 69.3 ทองแดง 10 1. นางสาวไกรสร  อรรคบุตร
 
1. นางรำไพ  พันธ์ศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธิดาโดม  ทุมมานาม
 
1. นางรำไพ  พันธ์ศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญราช
2. เด็กหญิงนลินญา  จันทร์แดง
 
1. นางรำไพ  พันธ์ศรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 7 1. นางสาวธิดารัตน์  รัตนวัน
2. นางสาวปรัชญา  รัตนวัน
 
1. นางรำไพ  พันธ์ศรี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นนทะวงษ์
 
1. นางวินิจ  อำนวย
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนนทวัฒน์  นนทะวงษ์
 
1. นางวินิจ  อำนวย
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายนัฐนนท์   รัตนะวัน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   หงษ์อินทร์
3. เด็กหญิงอินทรา   ดวงตา
 
1. นายวรวิทย์  ศรีรักษา
2. นางกันยกร  บัวพันธ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35.5 เข้าร่วม 6 1. นางสาวณัฐวิกา   รัตนวัน
2. นางสาวศิริลักษ์   บัวหุ่ง
3. นายไพบูลย์   รัตนวัน
 
1. นายวรวิทย์  ศรีรักษา
2. นายบรรจบ  บัวพันธ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนัฐติยา  สำเนียงนวล
2. นางสาวสุชาฎา  บุตรจินดา
3. นางสาวเบญจวรรณ  บุญมา
 
1. นายบรรจบ  บัวพันธ์
2. นางสาวกันยกร  บัวพันธ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนัฐติยา  สำเนียงนวล
2. นางสาวสุชาฎา  บุตรจินดา
3. นางสาวเบญจวรรณ  บุญมา
 
1. นายบรรจบ  บัวพันธ์
2. นางกันยกร  บัวพันธ์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 19.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายกสิวัฒน์   พาหา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  รัตนวัน
 
1. นายบรรจบ  บัวพันธ์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68.49 ทองแดง 6 1. เด็กชายพชรดนัย   กันหาพันธ์
2. เด็กชายวรกรานต์  ลุผล
 
1. นางกันยกร  บัวพันธ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจตุพล  ใจใส
2. เด็กชายจักรวาล  ภูนุภา
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธรรมนิยม
4. เด็กหญิงนลินญา  จันทร์แดง
5. เด็กชายภัทธพล  ทองกลม
 
1. นายหงษ์  มีมุข
2. นางสาวคัทรียา  โสมนัสกุล
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธัญจิรา  กันหาพันธ์
2. นางสาวนิภาพร  รัตนวัน
3. นางสาวรจนา  บุตรจินดา
4. นางสาวอัญมณี  ศิริจันดา
5. นางสาวไกรสร  อรรคบุตร
 
1. นายหงษ์  มีมุข
2. นางสาวคัทรียา  โสมนัสกุล
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายดนุเดช  ทาระขจัด
2. นายภมรินทร์  ยาวะโร
3. นายภาคภูมิ  หอมอ่อน
4. นางสาวรจนา  บุตรจินดา
5. นายไพบูลย์  รัตนวัน
 
1. นายหงษ์  มีมุข
2. นางสาวคัทรียา  โสมนัสกุล
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  รัตนวัน
 
1. นายหงษ์  มีมุข
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.4 เงิน 7 1. นางสาวมลิณีภรณ์  ใจชื่น
 
1. นายหงษ์  มีมุข
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70.4 เงิน 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญราช
2. เด็กชายศุภณัฐ  พิลา
 
1. นางสาวคัทรียา  โสมนัสกุล
2. นายหงษ์  มีมุข
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.14 ทอง 6 1. นางสาวนิภาพร  รัตนะวัน
2. นายอนุพล  บุญราช
 
1. นางสาวคัทรียา  โสมนัสกุล
2. นายหงษ์  มีมุข
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 80.17 ทอง 5 1. นางสาวขวัญพร  พะนิรัมย์
2. นางสาวธิดารัตน์  รัตนวัน
3. นางสาวนารีรัตน์  ลีลา
4. นางสาวปรัชญา  รัตนวัน
5. นางสาวมลวิภา  รัตนวัน
6. นางสาวรุ่งนภา  เพียโคตร
7. นางสาวสุชาฎา  บุตรจินดา
8. นางสาวอาทิตยา  แว่นแก้ว
9. นางสาวแคทติญา  พลสวัสดิ์
10. นางสาวโสรญา  นนทะวงษ์
 
1. นางสาวคัทรียา  โสมนัสกุล
2. นายหงษ์  มีมุข
3. ส.ต.ต.ศักดิ์ศรี  สะเดา
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนลินญา  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงปัฐมาภรณ์   ไชยสิทธิ์
 
1. นายสิทธิโชค  แว่นแก้ว
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวผกามาศ  พรมโสภา
2. นางสาวอัญมณี  ศิริจันดา
 
1. นายสิทธิโชค  แว่นแก้ว
2. ส.ต.ต.ศักดิ์ศรี  สะเดา
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุวรรณี  พันธะเสน
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   รัตนะวัน
 
1. นางกันยกร  บัวพันธ์
2. นายบรรจบ  บัวพันธ์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นายวราวุฒิ  พันธ์ศรี
 
1. นายจันทรัสม์  ไชยสัตย์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  พิลา
2. นายรัชชานนท์  กองแก้ว
3. นายอรรถพร  พลซ้าย
 
1. นายจันทรัสม์  ไชยสัตย์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นายจิระศักดิ์  ไกรวิเศษ
 
1. นายบรรจบ  บัวพันธ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธีนิดา  หวานใจ
 
1. นางสาวศิริพร  พุทธภูมิ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75.14 เงิน 6 1. เด็กชายชลธร  บุญอินทร์
 
1. นางสาวศิริพร  พุทธภูมิ
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชนิสรา  แว่นแก้ว
 
1. นางสาวศิริพร  พุทธภูมิ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธรรมนิยม
 
1. นางนงค์นุช  พาหา
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 7 1. นายศักดิ์ตภรณ์  ชมจันทร์
 
1. นางนงค์นุช  พาหา
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปนัดดา  อรรคบุตร
 
1. นางสาวศิริพร  พุทธภูมิ
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศักดิ์ตภรณ์  ชมจันทร์
 
1. นางสาวศิริพร  พุทธภูมิ
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงศศิธร  อรรคบุตร
 
1. นางนงค์นุช  พาหา
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกุสุมา  พาหา
 
1. นางนงค์นุช  พาหา
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปนัดดา  อรรคบุตร
 
1. นางสาวรีนา   นันทิโค
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงบุษกร  กระสิริ
2. เด็กหญิงวรรณิดา  รัตนวัน
 
1. นางสาวคัทรียา  โสมนัสกุล
2. นางนงค์นุช  พาหา
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 5 1. นายชาญชัย  แว่นแก้ว
2. นางสาววิวัฒนวดี  กมล
 
1. นางสาวคัทรียา  โสมนัสกุล
2. นางสาวศิริพร  พุทธภูมิ
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบุษกร  กระสิริ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   ผักกูฏ
 
1. นางนงค์นุช  พาหา
2. นางสาวศิริพร  พุทธภูมิ
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวราวุฒิ  พันธ์ศรี
 
1. นางนงค์นุช  พาหา
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอัครพนธ์  รัตนะวัน
 
1. นางสาววราพร  นครพันธ์
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนดล  รัตนวัน
 
1. นางสาววราพร  นครพันธ์
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสุทัช   บริบาล
 
1. นายเฉลิมพล  จำลอง
2. นางสาวสายฝน  ขนันไทย
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 9 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญมา
2. เด็กชายอัครพนธ์  รัตนวัน
 
1. นายเฉลิมพล  จำลอง
2. นายหงษ์  มีมุข
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นายชนาวีรย์  พินองรมย์
2. นายดนุเดช  ทาระขจัด
 
1. นายเฉลิมพล  จำลอง
2. นางสาวสายฝน  ขนันไทย
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายจีรศักดิ์  บุญราช
2. นายสุทัช  บริบาล
 
1. นายเฉลิมพล  จำลอง
2. นายหงษ์  มีมุข
 
50 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญมานัส
 
1. นางสาวสายฝน  ขนันไทย