สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นนทะวงษ์
 
1. นางวินิจ  อำนวย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายนัฐนนท์   รัตนะวัน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   หงษ์อินทร์
3. เด็กหญิงอินทรา   ดวงตา
 
1. นายวรวิทย์  ศรีรักษา
2. นางกันยกร  บัวพันธ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 35.5 เข้าร่วม 6 1. นางสาวณัฐวิกา   รัตนวัน
2. นางสาวศิริลักษ์   บัวหุ่ง
3. นายไพบูลย์   รัตนวัน
 
1. นายวรวิทย์  ศรีรักษา
2. นายบรรจบ  บัวพันธ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 19.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายกสิวัฒน์   พาหา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  รัตนวัน
 
1. นายบรรจบ  บัวพันธ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 7 1. นายศักดิ์ตภรณ์  ชมจันทร์
 
1. นางนงค์นุช  พาหา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงบุษกร  กระสิริ
2. เด็กหญิงวรรณิดา  รัตนวัน
 
1. นางสาวคัทรียา  โสมนัสกุล
2. นางนงค์นุช  พาหา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 5 1. นายชาญชัย  แว่นแก้ว
2. นางสาววิวัฒนวดี  กมล
 
1. นางสาวคัทรียา  โสมนัสกุล
2. นางสาวศิริพร  พุทธภูมิ