สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 69.3 ทองแดง 10 1. นางสาวไกรสร  อรรคบุตร
 
1. นางรำไพ  พันธ์ศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญราช
2. เด็กหญิงนลินญา  จันทร์แดง
 
1. นางรำไพ  พันธ์ศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68.49 ทองแดง 6 1. เด็กชายพชรดนัย   กันหาพันธ์
2. เด็กชายวรกรานต์  ลุผล
 
1. นางกันยกร  บัวพันธ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนลินญา  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงปัฐมาภรณ์   ไชยสิทธิ์
 
1. นายสิทธิโชค  แว่นแก้ว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นายวราวุฒิ  พันธ์ศรี
 
1. นายจันทรัสม์  ไชยสัตย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธีนิดา  หวานใจ
 
1. นางสาวศิริพร  พุทธภูมิ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธรรมนิยม
 
1. นางนงค์นุช  พาหา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงศศิธร  อรรคบุตร
 
1. นางนงค์นุช  พาหา
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นายชนาวีรย์  พินองรมย์
2. นายดนุเดช  ทาระขจัด
 
1. นายเฉลิมพล  จำลอง
2. นางสาวสายฝน  ขนันไทย