สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงปัฐมาภรณ์  ไชยสิทธิ์
 
1. นางรำไพ  พันธ์ศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รัตนะวัน
 
1. นางรำไพ  พันธ์ศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 7 1. นางสาวธิดารัตน์  รัตนวัน
2. นางสาวปรัชญา  รัตนวัน
 
1. นางรำไพ  พันธ์ศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.4 เงิน 7 1. นางสาวมลิณีภรณ์  ใจชื่น
 
1. นายหงษ์  มีมุข
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70.4 เงิน 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญราช
2. เด็กชายศุภณัฐ  พิลา
 
1. นางสาวคัทรียา  โสมนัสกุล
2. นายหงษ์  มีมุข
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวผกามาศ  พรมโสภา
2. นางสาวอัญมณี  ศิริจันดา
 
1. นายสิทธิโชค  แว่นแก้ว
2. ส.ต.ต.ศักดิ์ศรี  สะเดา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุวรรณี  พันธะเสน
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   รัตนะวัน
 
1. นางกันยกร  บัวพันธ์
2. นายบรรจบ  บัวพันธ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75.14 เงิน 6 1. เด็กชายชลธร  บุญอินทร์
 
1. นางสาวศิริพร  พุทธภูมิ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 9 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญมา
2. เด็กชายอัครพนธ์  รัตนวัน
 
1. นายเฉลิมพล  จำลอง
2. นายหงษ์  มีมุข
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายจีรศักดิ์  บุญราช
2. นายสุทัช  บริบาล
 
1. นายเฉลิมพล  จำลอง
2. นายหงษ์  มีมุข