สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวอัญมณี  ศิริจันดา
 
1. นางรำไพ  พันธ์ศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนนทวัฒน์  นนทะวงษ์
 
1. นางวินิจ  อำนวย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายดนุเดช  ทาระขจัด
2. นายภมรินทร์  ยาวะโร
3. นายภาคภูมิ  หอมอ่อน
4. นางสาวรจนา  บุตรจินดา
5. นายไพบูลย์  รัตนวัน
 
1. นายหงษ์  มีมุข
2. นางสาวคัทรียา  โสมนัสกุล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.14 ทอง 6 1. นางสาวนิภาพร  รัตนะวัน
2. นายอนุพล  บุญราช
 
1. นางสาวคัทรียา  โสมนัสกุล
2. นายหงษ์  มีมุข
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 80.17 ทอง 5 1. นางสาวขวัญพร  พะนิรัมย์
2. นางสาวธิดารัตน์  รัตนวัน
3. นางสาวนารีรัตน์  ลีลา
4. นางสาวปรัชญา  รัตนวัน
5. นางสาวมลวิภา  รัตนวัน
6. นางสาวรุ่งนภา  เพียโคตร
7. นางสาวสุชาฎา  บุตรจินดา
8. นางสาวอาทิตยา  แว่นแก้ว
9. นางสาวแคทติญา  พลสวัสดิ์
10. นางสาวโสรญา  นนทะวงษ์
 
1. นางสาวคัทรียา  โสมนัสกุล
2. นายหงษ์  มีมุข
3. ส.ต.ต.ศักดิ์ศรี  สะเดา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  พิลา
2. นายรัชชานนท์  กองแก้ว
3. นายอรรถพร  พลซ้าย
 
1. นายจันทรัสม์  ไชยสัตย์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นายจิระศักดิ์  ไกรวิเศษ
 
1. นายบรรจบ  บัวพันธ์
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญมานัส
 
1. นางสาวสายฝน  ขนันไทย