สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญวงศ์
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวปาริชาติ  คำมูล
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ทวีพงษ์
 
1. นางจิราพร  ไชยสุนทร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.3 ทอง 19 1. นางสาวอรยา  อินทะนา
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เหลืองทอง
 
1. นางสาวบัวคี  สิงห์ลี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปวีณา  วงษ์มณี
 
1. นางสาวบัวคี  สิงห์ลี
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.99 เงิน 4 1. เด็กหญิงบุษกร  รัตนา
2. เด็กชายประจักษ์  แก้วกล้า
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  พิทักษา
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
2. นางสาวประพัฒศรี  เทพวงศ์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.95 ทอง 6 1. นางสาวกิัลยาณี  ช่างทอง
2. นางสาวปรีญาวรรณ  จันทพาหะ
3. นางสาวแอนนา  คำทะ
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
2. นางสาวบัวคี  สิงห์ลี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 5 1. เด็กหญิง พัชญ์สินี  ปิยะวงวงศ์
2. เด็กหญิงศศิภาภรณ์   ทองทิพย์
 
1. นางสาวบัวคี  สิงห์ลี
2. นางวัฒนา  คูคำ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 8 1. นายปกาศิต   บุญร่วม
2. นางสาววนิดา  ศรีนามะ
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
2. นางสาวบัวคี  สิงห์ลี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   ธิประเทศ
 
1. ว่าที่พันตรีสมศักดิ์  ชมจันทร์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวดาริณี  ศรีอินทร์
 
1. นางจินตนา  สายป้อง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  สังภักดี
2. เด็กหญิงบังอร  อินดา
3. เด็กหญิงวิจิตรา  บุญต่อ
 
1. นางจุลกีฬา  อาษาบาล
2. นางศศิภรณ์  สุมโนจิตราภรณ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาวช่อผกา  ฉิมภู
2. นางสาวฐิติมา  จันทร์เกษ
3. นางสาวนุชนาฏ  ประสมบูรณ์
 
1. นางจินตนา  สายป้อง
2. นางสาวหทัยรัตน์  วรเลิศ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  มารวิชัย
2. เด็กหญิงอภิญญา  จันดาพืช
 
1. นางสาวภัชรินทร์  แก้วบุตรตา
2. นางสาวนงชนก  เรืองมั่น
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายกอบชัย  น้อยมิ่ง
2. นายธนวัฒน์  พรชัยวัฒนากร
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  วรเลิศ
2. นางสาวรวิวรรณ  จันทรัตน์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กชายแทนไทย  ปักเคทาติ
 
1. นางจุลกีฬา  อาษาบาล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 13 1. นายสุรศักดิ์  โพธิ์กระจ่าง
 
1. นางสาวภัชรินทร์  แก้วบุตรตา
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18.25 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงณัชนิชา   ซอนทรัพย์
2. เด็กหญิงดลยา  บุญหวาน
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์   บุญหวาน
 
1. นางสุภลักษณ์  มารยาท
2. นางอาภรณ์  ศรีวิลัย
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31.25 เข้าร่วม 16 1. นางสาวกานต์มณี  จันทอง
2. นางสาวปิยราณี  วรรณา
3. นางสาวสุรีย์พร  มูลพันธ์
 
1. นางสุภลักษณ์  มารยาท
2. นางอาภรณ์  ศรีวิลัย
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.4 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุวธิดา  เกมะยุรา
2. เด็กหญิงสุวรรณภรณ์  พงษ์พิละ
3. เด็กหญิงสุวรรณี  หล้าสงค์
 
1. นางสุภลักษณ์  มารยาท
2. นางอาภรณ์  ศรีวิลัย
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวกิตติยา  ทองทิพย์
2. นางสาวชญานิศ  บุญแก้ว
3. นายเจตน์  ศิลาวงษ์
 
1. นายประสาน  เพ็งทอง
2. นางสุภลักษณ์  มารยาท
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงธนพรรณ  พันธ์เพ็ง
2. เด็กชายภาณุพงศ์  เครือบุตร
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ด้วงนิล
 
1. นายประสาน  เพ็งทอง
2. นายปิยะนัฐ  เสาเวียง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66.88 ทองแดง 13 1. นางสาวกตัญฑิตา  เผ้าอาจ
2. นางสาวนิตยา  ธิเดช
3. นายสุรชัย  กระสังข์
 
1. นายประสาน  เพ็งทอง
2. นางจันทร์เพ็ญ  วรจักร์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78 เงิน 16 1. เด็กหญิงดวงธิดา  ทองทิพย์
2. เด็กหญิงนริศรา  ลาดมุงคุล
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อำคา
 
1. นายปิยะนัฐ  เสาเวียง
2. นางจันทร์เพ็ญ  วรจักร์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาวรุ่งนภา  บุญหวาน
2. นางสาวสุกัญญา  แสนปาง
3. นางสาวสุจิตรา  บุญสร้อย
 
1. นายปิยะนัฐ  เสาเวียง
2. นางจันทร์เพ็ญ  วรจักร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ไชยลา
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญสร้อย
 
1. นายประสาน  เพ็งทอง
2. นายปิยะนัฐ  เสาเวียง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายธนาโชค  ชำนาญ
2. นางสาววัชรินทร์  ศุภเลิศ
 
1. นายประสาน  เพ็งทอง
2. นางจันทร์เพ็ญ  วรจักร์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 23.5 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายนราทิพย์  จารุวรรณรัตน์
2. เด็กชายสุริยา  สอนดี
 
1. นายประสาน  เพ็งทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 58.61 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายชลธิต  น้อยมิ่ง
2. เด็กชายอธิบดี  สีตระการ
 
1. นายประสาน  เพ็งทอง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  สนิท
2. เด็กหญิงธัญยาภรณ์  บุญธรรม
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีจวน
4. เด็กหญิงอัจฉรา  สมปอง
5. เด็กหญิงเกษราลักษณ์  ทองทิพย์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ศีลให้อยู่สุข
2. นางสาวขนิษฐา  หนองเหล็ก
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.67 เงิน 10 1. นางสาวจตุพร  รินทร์ทอง
2. นางสาวจันทร์จิรา  บุญหลาย
3. นางสาวทัศนี  เภ้าอาจ
4. นางสาวอินทิรา   ปูพบุญ
5. นางสาวเกศสุดา  ป้องสอน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ศีลให้อยู่สุข
2. นางสาววรรณิศา  ผกาบุตร
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.6 เงิน 21 1. เด็กหญิงสุวรรณี  สุทธภักดี
2. เด็กชายเสกสรร  อินดา
 
1. นางจริญญา  ศิลาบุตร
2. นางสาวจตุพร  สังธิกุล
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.57 ทอง 11 1. นางสาวธิดารัตน์  ด้วงนิล
2. นายมงคล  หญ้าป้อง
 
1. นางสาวจตุพร  สังธิกุล
2. นางจริญญา  ศิลาบุตร
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ปิงยศ
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  จันทร์เต็ม
 
1. นางปาณิสรา  เดือนเมษ
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นางสาวกุรุพินท์  คีรีธีรกุล
2. นางสาวหฤทัย  ไชยราช
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  แถวปัดถา
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายขวัญชัย   พันยาราช
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.3 ทอง 5 1. นายสุรวุฒิ  ทองสาย
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 24 1. เด็กหญิงธนพร  โนนเภา
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.25 ทอง 12 1. นางสาวอารียา  พันธ์ดี
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เป้งทอง
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.75 ทอง 6 1. นางสาวนงนุช  จอมเกาะ
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิติศักดิ์  นิลศรี
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กชายภานุวัฒน์  พันธ์คำ
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนริศรา  บุญประสพ
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70.85 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิรภัทร  พรหมจักร
 
1. นางสุมนฑกาญจน์  ศรีธนาวิโรจน์
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 13 1. นางสาวภรันยา  โตอนันต์
 
1. นางสุมนฑกาญจน์  ศรีธนาวิโรจน์
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีโสภา
 
1. นางพรพิมล  แสงสว่าง
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67.75 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงดวงเนตร  วงศา
 
1. นางนภาภรณ์  แก้วตาปี
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุวนันท์  จันทร์สมุทร
 
1. นางนภาภรณ์  แก้วตาปี
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปราโมทย์  พรมลังกา
 
1. นายชัยกฤต  มารยาท
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 66.3 ทองแดง 6 1. นางสาวอลิตา  แก้วพวง
 
1. นายชัยกฤต  มารยาท
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงวันวิสา  วรรณทวี
2. เด็กหญิงอริสรา  ทีฆา
 
1. นางสิริทร  คงคูณ
2. Mr.Eric Adu  Acheampong
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 20 1. นายกาลบัณฑิต  การุณ
2. นายธนทัต  สมจิต
 
1. นางสิริทร  คงคูณ
2. Mr.Eric Adu  Acheampong
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กชายพรหมบัญชา  จันทร์ธรรม
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อินละวงศ์
3. เด็กหญิงอติพร  บุญสงค์
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
2. นางสาวประภาพันธ์  เมืองจันทร์
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 14 1. นางสาวกิิตติยากรณ์  จูมจันทร์
2. นางสาวจารุวรรณ  บางชัยภูมิ
3. นายธีระพงษ์  ชื่นชม
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
2. นางจิราพร  ไชยสุนทร
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อุรารส
2. เด็กหญิงณัฏฐนิช  ศรีสังวร
3. เด็กชายพรสุข  ศรีใส
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
2. นางสาวจุฑารัตน์  ยิ้มเกิด
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมลฤทัย  ทองพิละ
2. นางสาวระพีพร  พระมะโส
3. นางสาวสุทธิกานค์  จันทร์เกษ
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
2. นางพรพิมล  แสงสว่าง
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์   ประดาสุข
2. เด็กหญิงสุภาพร  พาพรหมมี
 
1. นางจุลกีฬา  อาษาบาล
2. นางศศิภรณ์  สุมโนจิตราภรณ์
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวัชระ  เขียนวงศ์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  วรเลิศ
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนันทโชค  ด้วงนิล
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เสนสอน
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
2. นางสาวประภาพันธ์  เมืองจันทร์
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวระพีพร  พระมะโส
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวิชัย  ตาดไธสงค์
 
1. นางจุลกีฬา  อาษาบาล
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญญา  อินตะนัย
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  วรเลิศ
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภิชิชย์  ยิ่งดี
2. เด็กชายสุรชัย  อินตนัย
 
1. นายบดินทร์  นึกชอบ
2. นางสาวปฏิมา  วงษ์แสวง
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายณรงค์ฤทธิ์  พงษ์พันเทา
2. นายภูริเดช  จันทร์ชื่น
 
1. นางสาวปฏิมา  วงษ์แสวง
2. นายบดินทร์  นึกชอบ
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นายกายสิทธิ์  จันทร์ขี
2. นายศักดิ์อนันต์  สุตัญตั้งใจ
 
1. นางสาวปฏิมา  วงษ์แสวง
2. นายบดินทร์  นึกชอบ
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทองมา  ทองทิพย์
2. เด็กชายเจษฎา  พยัฆทา
 
1. นางสาวปฏิมา  วงษ์แสวง
2. นายบดินทร์  นึกชอบ
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายทวีศักดิ์  สัมมะนา
2. เด็กชายนราธิป  สุทธภักดี
 
1. นางสาวปฏิมา  วงษ์แสวง
2. นายบดินทร์  นึกชอบ
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายครรชิต  อุดมญาติ
2. เด็กชายธีรวุฒิ  อาจวงค์
 
1. นายบดินทร์  นึกชอบ
2. นางสาวปฏิมา  วงษ์แสวง
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นายธุระกิจ  หนองประทุม
2. นายสิทธิศักดิ์  สิริเศรษฐกุล
 
1. นายบดินทร์  นึกชอบ
2. นางสาวปฏิมา  วงษ์แสวง
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นายชินวัตร  สุดน้อย
2. นางสาวพิไลวรรณ  วันยุมา
 
1. นางสาวปฏิมา  วงษ์แสวง
2. นายบดินทร์  นึกชอบ
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นายพิชัย  ทองทับ
2. นางสาวสมปราถนา  คุณไชยวงษ์
 
1. นางสาวปฏิมา  วงษ์แสวง
2. นายบดินทร์  นึกชอบ
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทวิช  ดาวเรือง
2. เด็กชายศุภกฤต  ด้วงแก้ว
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขันเงิน
 
1. นางนิภาภรณ์  ศิรินัย
2. นางสาวสุภาภรณ์  นวลใส
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัตติยาภรณ์  ไชยเพ็ชร
2. นางสาวอรอนงค์  ยิ้มไธสง
3. นายโชคชัย  สืบราช
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  นวลใส
2. นางศศิภรณ์  สุมโนจิตราภรณ์
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  บรรเทิงใจ
2. เด็กหญิงชลิดา  ด้วงแก้ว
3. เด็กหญิงพุทธาวรรณ  บุระณะ
4. เด็กชายมังกรทอง  พันธเสน
5. เด็กหญิงอินทุอร  น้อยมิ่ง
6. เด็กหญิงอุทุมพร  แก้วเหลา
 
1. นางศศิภรณ์  สุมโนจิตราภรณ์
2. นางนิภาภรณ์  ศิรินัย
3. นางสาวสุภาภรณ์  นวลใส
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายธนวัฒน์  ดวงศรี
2. เด็กชายธนศักดิ์  วงษ์คำจันทร์
3. เด็กชายระวีโรจน์  ไชยเฉลียว
 
1. นายบดินทร์  นึกชอบ
2. นางนิภาภรณ์  ศิรินัย