สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 13 1. นายสุรศักดิ์  โพธิ์กระจ่าง
 
1. นางสาวภัชรินทร์  แก้วบุตรตา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18.25 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงณัชนิชา   ซอนทรัพย์
2. เด็กหญิงดลยา  บุญหวาน
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์   บุญหวาน
 
1. นางสุภลักษณ์  มารยาท
2. นางอาภรณ์  ศรีวิลัย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31.25 เข้าร่วม 16 1. นางสาวกานต์มณี  จันทอง
2. นางสาวปิยราณี  วรรณา
3. นางสาวสุรีย์พร  มูลพันธ์
 
1. นางสุภลักษณ์  มารยาท
2. นางอาภรณ์  ศรีวิลัย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 23.5 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายนราทิพย์  จารุวรรณรัตน์
2. เด็กชายสุริยา  สอนดี
 
1. นายประสาน  เพ็งทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 58.61 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายชลธิต  น้อยมิ่ง
2. เด็กชายอธิบดี  สีตระการ
 
1. นายประสาน  เพ็งทอง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ปิงยศ
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  จันทร์เต็ม
 
1. นางปาณิสรา  เดือนเมษ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 13 1. นางสาวภรันยา  โตอนันต์
 
1. นางสุมนฑกาญจน์  ศรีธนาวิโรจน์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงวันวิสา  วรรณทวี
2. เด็กหญิงอริสรา  ทีฆา
 
1. นางสิริทร  คงคูณ
2. Mr.Eric Adu  Acheampong
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 20 1. นายกาลบัณฑิต  การุณ
2. นายธนทัต  สมจิต
 
1. นางสิริทร  คงคูณ
2. Mr.Eric Adu  Acheampong