สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญวงศ์
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   ธิประเทศ
 
1. ว่าที่พันตรีสมศักดิ์  ชมจันทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวดาริณี  ศรีอินทร์
 
1. นางจินตนา  สายป้อง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  มารวิชัย
2. เด็กหญิงอภิญญา  จันดาพืช
 
1. นางสาวภัชรินทร์  แก้วบุตรตา
2. นางสาวนงชนก  เรืองมั่น
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กชายแทนไทย  ปักเคทาติ
 
1. นางจุลกีฬา  อาษาบาล
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66.88 ทองแดง 13 1. นางสาวกตัญฑิตา  เผ้าอาจ
2. นางสาวนิตยา  ธิเดช
3. นายสุรชัย  กระสังข์
 
1. นายประสาน  เพ็งทอง
2. นางจันทร์เพ็ญ  วรจักร์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  สนิท
2. เด็กหญิงธัญยาภรณ์  บุญธรรม
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีจวน
4. เด็กหญิงอัจฉรา  สมปอง
5. เด็กหญิงเกษราลักษณ์  ทองทิพย์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ศีลให้อยู่สุข
2. นางสาวขนิษฐา  หนองเหล็ก
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นางสาวกุรุพินท์  คีรีธีรกุล
2. นางสาวหฤทัย  ไชยราช
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  แถวปัดถา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนริศรา  บุญประสพ
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีโสภา
 
1. นางพรพิมล  แสงสว่าง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67.75 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงดวงเนตร  วงศา
 
1. นางนภาภรณ์  แก้วตาปี
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 66.3 ทองแดง 6 1. นางสาวอลิตา  แก้วพวง
 
1. นายชัยกฤต  มารยาท
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กชายพรหมบัญชา  จันทร์ธรรม
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อินละวงศ์
3. เด็กหญิงอติพร  บุญสงค์
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
2. นางสาวประภาพันธ์  เมืองจันทร์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 14 1. นางสาวกิิตติยากรณ์  จูมจันทร์
2. นางสาวจารุวรรณ  บางชัยภูมิ
3. นายธีระพงษ์  ชื่นชม
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
2. นางจิราพร  ไชยสุนทร
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายครรชิต  อุดมญาติ
2. เด็กชายธีรวุฒิ  อาจวงค์
 
1. นายบดินทร์  นึกชอบ
2. นางสาวปฏิมา  วงษ์แสวง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นายธุระกิจ  หนองประทุม
2. นายสิทธิศักดิ์  สิริเศรษฐกุล
 
1. นายบดินทร์  นึกชอบ
2. นางสาวปฏิมา  วงษ์แสวง
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นายชินวัตร  สุดน้อย
2. นางสาวพิไลวรรณ  วันยุมา
 
1. นางสาวปฏิมา  วงษ์แสวง
2. นายบดินทร์  นึกชอบ
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นายพิชัย  ทองทับ
2. นางสาวสมปราถนา  คุณไชยวงษ์
 
1. นางสาวปฏิมา  วงษ์แสวง
2. นายบดินทร์  นึกชอบ