สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวปาริชาติ  คำมูล
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เหลืองทอง
 
1. นางสาวบัวคี  สิงห์ลี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปวีณา  วงษ์มณี
 
1. นางสาวบัวคี  สิงห์ลี
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.99 เงิน 4 1. เด็กหญิงบุษกร  รัตนา
2. เด็กชายประจักษ์  แก้วกล้า
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  พิทักษา
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
2. นางสาวประพัฒศรี  เทพวงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 5 1. เด็กหญิง พัชญ์สินี  ปิยะวงวงศ์
2. เด็กหญิงศศิภาภรณ์   ทองทิพย์
 
1. นางสาวบัวคี  สิงห์ลี
2. นางวัฒนา  คูคำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 8 1. นายปกาศิต   บุญร่วม
2. นางสาววนิดา  ศรีนามะ
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
2. นางสาวบัวคี  สิงห์ลี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายกอบชัย  น้อยมิ่ง
2. นายธนวัฒน์  พรชัยวัฒนากร
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  วรเลิศ
2. นางสาวรวิวรรณ  จันทรัตน์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.4 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุวธิดา  เกมะยุรา
2. เด็กหญิงสุวรรณภรณ์  พงษ์พิละ
3. เด็กหญิงสุวรรณี  หล้าสงค์
 
1. นางสุภลักษณ์  มารยาท
2. นางอาภรณ์  ศรีวิลัย
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวกิตติยา  ทองทิพย์
2. นางสาวชญานิศ  บุญแก้ว
3. นายเจตน์  ศิลาวงษ์
 
1. นายประสาน  เพ็งทอง
2. นางสุภลักษณ์  มารยาท
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงธนพรรณ  พันธ์เพ็ง
2. เด็กชายภาณุพงศ์  เครือบุตร
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ด้วงนิล
 
1. นายประสาน  เพ็งทอง
2. นายปิยะนัฐ  เสาเวียง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78 เงิน 16 1. เด็กหญิงดวงธิดา  ทองทิพย์
2. เด็กหญิงนริศรา  ลาดมุงคุล
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อำคา
 
1. นายปิยะนัฐ  เสาเวียง
2. นางจันทร์เพ็ญ  วรจักร์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายธนาโชค  ชำนาญ
2. นางสาววัชรินทร์  ศุภเลิศ
 
1. นายประสาน  เพ็งทอง
2. นางจันทร์เพ็ญ  วรจักร์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.67 เงิน 10 1. นางสาวจตุพร  รินทร์ทอง
2. นางสาวจันทร์จิรา  บุญหลาย
3. นางสาวทัศนี  เภ้าอาจ
4. นางสาวอินทิรา   ปูพบุญ
5. นางสาวเกศสุดา  ป้องสอน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ศีลให้อยู่สุข
2. นางสาววรรณิศา  ผกาบุตร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.6 เงิน 21 1. เด็กหญิงสุวรรณี  สุทธภักดี
2. เด็กชายเสกสรร  อินดา
 
1. นางจริญญา  ศิลาบุตร
2. นางสาวจตุพร  สังธิกุล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 24 1. เด็กหญิงธนพร  โนนเภา
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กชายภานุวัฒน์  พันธ์คำ
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70.85 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิรภัทร  พรหมจักร
 
1. นางสุมนฑกาญจน์  ศรีธนาวิโรจน์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นายกายสิทธิ์  จันทร์ขี
2. นายศักดิ์อนันต์  สุตัญตั้งใจ
 
1. นางสาวปฏิมา  วงษ์แสวง
2. นายบดินทร์  นึกชอบ