สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ทวีพงษ์
 
1. นางจิราพร  ไชยสุนทร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.3 ทอง 19 1. นางสาวอรยา  อินทะนา
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.95 ทอง 6 1. นางสาวกิัลยาณี  ช่างทอง
2. นางสาวปรีญาวรรณ  จันทพาหะ
3. นางสาวแอนนา  คำทะ
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
2. นางสาวบัวคี  สิงห์ลี
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  สังภักดี
2. เด็กหญิงบังอร  อินดา
3. เด็กหญิงวิจิตรา  บุญต่อ
 
1. นางจุลกีฬา  อาษาบาล
2. นางศศิภรณ์  สุมโนจิตราภรณ์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาวช่อผกา  ฉิมภู
2. นางสาวฐิติมา  จันทร์เกษ
3. นางสาวนุชนาฏ  ประสมบูรณ์
 
1. นางจินตนา  สายป้อง
2. นางสาวหทัยรัตน์  วรเลิศ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาวรุ่งนภา  บุญหวาน
2. นางสาวสุกัญญา  แสนปาง
3. นางสาวสุจิตรา  บุญสร้อย
 
1. นายปิยะนัฐ  เสาเวียง
2. นางจันทร์เพ็ญ  วรจักร์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ไชยลา
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญสร้อย
 
1. นายประสาน  เพ็งทอง
2. นายปิยะนัฐ  เสาเวียง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.57 ทอง 11 1. นางสาวธิดารัตน์  ด้วงนิล
2. นายมงคล  หญ้าป้อง
 
1. นางสาวจตุพร  สังธิกุล
2. นางจริญญา  ศิลาบุตร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายขวัญชัย   พันยาราช
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.3 ทอง 5 1. นายสุรวุฒิ  ทองสาย
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.25 ทอง 12 1. นางสาวอารียา  พันธ์ดี
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เป้งทอง
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.75 ทอง 6 1. นางสาวนงนุช  จอมเกาะ
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิติศักดิ์  นิลศรี
 
1. นายประสาท  มโนวงศ์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อุรารส
2. เด็กหญิงณัฏฐนิช  ศรีสังวร
3. เด็กชายพรสุข  ศรีใส
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
2. นางสาวจุฑารัตน์  ยิ้มเกิด
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมลฤทัย  ทองพิละ
2. นางสาวระพีพร  พระมะโส
3. นางสาวสุทธิกานค์  จันทร์เกษ
 
1. นางวัฒนา  คูคำ
2. นางพรพิมล  แสงสว่าง
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายณรงค์ฤทธิ์  พงษ์พันเทา
2. นายภูริเดช  จันทร์ชื่น
 
1. นางสาวปฏิมา  วงษ์แสวง
2. นายบดินทร์  นึกชอบ
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายทวีศักดิ์  สัมมะนา
2. เด็กชายนราธิป  สุทธภักดี
 
1. นางสาวปฏิมา  วงษ์แสวง
2. นายบดินทร์  นึกชอบ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทวิช  ดาวเรือง
2. เด็กชายศุภกฤต  ด้วงแก้ว
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขันเงิน
 
1. นางนิภาภรณ์  ศิรินัย
2. นางสาวสุภาภรณ์  นวลใส
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัตติยาภรณ์  ไชยเพ็ชร
2. นางสาวอรอนงค์  ยิ้มไธสง
3. นายโชคชัย  สืบราช
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  นวลใส
2. นางศศิภรณ์  สุมโนจิตราภรณ์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  บรรเทิงใจ
2. เด็กหญิงชลิดา  ด้วงแก้ว
3. เด็กหญิงพุทธาวรรณ  บุระณะ
4. เด็กชายมังกรทอง  พันธเสน
5. เด็กหญิงอินทุอร  น้อยมิ่ง
6. เด็กหญิงอุทุมพร  แก้วเหลา
 
1. นางศศิภรณ์  สุมโนจิตราภรณ์
2. นางนิภาภรณ์  ศิรินัย
3. นางสาวสุภาภรณ์  นวลใส
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายธนวัฒน์  ดวงศรี
2. เด็กชายธนศักดิ์  วงษ์คำจันทร์
3. เด็กชายระวีโรจน์  ไชยเฉลียว
 
1. นายบดินทร์  นึกชอบ
2. นางนิภาภรณ์  ศิรินัย