สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชูเกียรติ  สุตะพันธ์
2. เด็กชายพลวัต  แก้วศรีจันทร์
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นายสถิตย์  อรรคบุตร
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  โพธิวัฒน์
2. เด็กหญิงสุธาริณี  พรหมเลิศ
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นายสถิตย์  อรรคบุตร
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวชลธิชา  อำนวย
2. นายบุรินทร์  อรรคบุตร
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นายสถิตย์  อรรคบุตร
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอรรถวิทย์  สุขสบาย
2. เด็กชายเจษฎา  อรรคบุตร
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นายสถิตย์  อรรคบุตร
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวณิดา  กุมารหล่า
2. เด็กหญิงอินทิราพร  นามวงษ์
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นายสถิตย์  อรรคบุตร
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายปณิธาน  หินเกล็ด
2. เด็กชายหัสวรรษ  สุตะพันธ์
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นายสถิตย์  อรรคบุตร
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิชญา  สิริโภคาสาธุกิจ
2. เด็กชายสุรเชษฐ์   สายลาม
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นายโกสิทธิ์  ทองคำเจริญ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นายภูมินทร์  มั่นคง
2. นายสมศักดิ์  แก้วศรีจันทร์
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นายสถิตย์  อรรคบุตร
 
9 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.25 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐนูญ  บุญอินทร์
2. เด็กหญิงตะวันทอแสง  กองแก้ว
3. เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีไสย์
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นายสถิตย์  อรรคบุตร
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายสมศักดิ์  แก้วศรีจันทร์
2. นางสาวสุริชญา  โพธิวัฒน์
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นายสถิตย์  อรรคบุตร