สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ทิพย์ศรี
 
1. นายณัฐวุฒิ  บาศรี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 8 1. นางสาวพีระยา  บุญราช
2. นายวงศกร  สุตะพันธ์
 
1. นางนาตยา  แสงใสย์
2. นางสาวชุติกาญจน์  เพิ่มทรัพย์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายปณิธาน  หินเกล็ด
2. เด็กชายหัสวรรษ  สุตะพันธ์
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นายสถิตย์  อรรคบุตร