สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  แก้วประดับ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรศรี
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
2. นางเพียรพรรณ  อรรคบุตร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวีระชาติ  อินคำแหง
 
1. นายกวินพงษ์  บุญอินทร์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวปนัสรา  ทองสุทธิ์
2. นางสาววริสา  จันทพันธ์
 
1. นายธนาวิทย์  ผาธรรม
2. นายยุทธนา  โพธิวัฒน์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายรัฐพล  รัตนะวัน
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงศศินา  จิตต์มั่น
 
1. นางนาตยา  แสงใสย์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60.6 ทองแดง 4 1. นางสาวปิยมน  เกิดสันเทียะ
 
1. นางนาตยา  แสงใสย์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 5 1. นางสาวพัชราวัลย์  ขันแก้ว
 
1. นางสาววารุณี  จำปาเรือง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชูเกียรติ  สุตะพันธ์
2. เด็กชายพลวัต  แก้วศรีจันทร์
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นายสถิตย์  อรรคบุตร
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นายภูมินทร์  มั่นคง
2. นายสมศักดิ์  แก้วศรีจันทร์
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นายสถิตย์  อรรคบุตร
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายสมศักดิ์  แก้วศรีจันทร์
2. นางสาวสุริชญา  โพธิวัฒน์
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นายสถิตย์  อรรคบุตร