สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นายวีระชาติ  อินคำแหง
 
1. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78.47 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจตุพร  สุจริตภักดี
2. เด็กหญิงฐิติมา  อินคำแหง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยอดแก้ว
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
2. นางเพียรพรรณ  อรรคบุตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 73.5 เงิน 6 1. นายณัฐพงศ์  คำเกิด
2. นางสาวอุบลวรรณ  อรรคบุตร
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
2. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายวีรกานต์  โพธิวัฒน์
2. เด็กชายอิทธิพล  เถาว์กลาง
 
1. นางพิมพ์ชนก  รัตนวรรณ
2. นายรังสรรค์  จันธิมา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวปิ่นนิดา  สามะคะผล
 
1. นางเยาวรัตน์  จิตมั่น
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.25 เงิน 4 1. นายนทีธร  คงชื่นจิตต์
2. นางสาวสุดารัตน์  สายชมภู
3. นายเจตนิพิฐ  โกษาผล
 
1. นายอภิสิทธิ์  บุญเกลี้ยง
2. นางสาวดวงนภา  สุพรรณ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฏธิดา  เพ็งศิริ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  โพธิวัฒน์
3. เด็กหญิงอสมา  อ่อนหวาน
 
1. นางศิริวรรณ  ดาวเรือง
2. นางสาววนิด  ศรีสุข
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวพัชรินทร์   สิมมา
2. นางสาวอมรรัตน์  ราษฎร์เจริญ
3. นางสาวเสาวกานต์  อามาตร์
 
1. นางศิริวรรณ  ดาวเรือง
2. นางสาวดวงนภา  สุพรรณ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71.75 เงิน 4 1. นายชยพัทธ์  รัตนะวัน
2. นายญาณวิชญ์  แสงใส
3. นายศักดิ์สดี  กิ่งแก้ว
 
1. นายอภิสิทธิ์  บุญเกลี้ยง
2. นายธีระศักดิ์  พรมลาย
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐิติกร  ใจมา
2. นายวงศกร  สุตะพันธ์
 
1. นายธีระศักดิ์  พรมลาย
2. นายอภิสิทธิ์  บุญเกลี้ยง
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยุทธภูมิ  บุญมาก
2. เด็กหญิงวนิดา  การะเกษ
 
1. นายธนาวิทย์  ผาธรรม
2. นางวาสนา  เป็นสุข
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนครินทร์  กิ่งแก้ว
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายพัธรพงษ์  กิ่งแก้ว
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สาระบุตร
 
1. Mr.Julian  Dabi Ekwene
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรศรี
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  เพิ่มทรัพย์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กับมีผล
2. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เหมือนตา
 
1. นางนาตยา  แสงใสย์
2. นางสาวชุติกาญจน์  เพิ่มทรัพย์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวณัฐรินีย์  บุญมานัส
2. นางสาวธิมาพร  ทองกลม
3. นางสาวพัชรพร  เมืองจันทร์
 
1. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวชลธิชา  อำนวย
2. นายบุรินทร์  อรรคบุตร
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นายสถิตย์  อรรคบุตร
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอรรถวิทย์  สุขสบาย
2. เด็กชายเจษฎา  อรรคบุตร
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นายสถิตย์  อรรคบุตร
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิชญา  สิริโภคาสาธุกิจ
2. เด็กชายสุรเชษฐ์   สายลาม
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นายโกสิทธิ์  ทองคำเจริญ