สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรรณกวี  บุญอินทร์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ประสาร
 
1. นางเพียรพรรณ  อรรคบุตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 5 1. นางสาวกัลยาณี  คนที
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุตะพันธ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรุณธิดา  โพธิวัฒน์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธยาน์  พุทธกุล
2. นายนทีธร  คงชื่นจิตต์
3. นางสาวสุุวนันต์  บัวพันธ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
2. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประกายเกษ  บุญอยู่
2. นางสาวมัลนิกา  ทองดี
 
1. นางพิมพ์ชนก  รัตนวรรณ
2. นายรังสรรค์  จันธิมา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธรรพ์ณธร  บุญอินทร์
 
1. นายณัฐวุฒิ  บาศรี
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตติยาพร  สัมโรง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เถระพันธ์
3. เด็กหญิงเพียงดาว  โพธิวัฒน์
 
1. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
2. นายณัฐพล  บัวพันธ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตติญาพร   สัมโรง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เถระพันธ์
 
1. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
2. นายณัฐพล  บัวพันธ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ถวายนิล
2. เด็กหญิงน้องเนย  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงพิมพ์วลี  แหวนหล่อ
4. เด็กหญิงมาริษา  ยอดงาม
5. เด็กหญิงรัตน์ติยากร  บริบาล
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
2. นางสาวอรอุมา  พรหมศรี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจริยา  บุญอยู่
2. นางสาวชาริยา  พันธ์ศรี
3. นางสาวธันยาพร  ทองคำ
4. นางสาวนุชจรินย์  วะอาทิตย์
5. นางสาววิชุดา  โทนะพันธ์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
2. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชูเกียรติ  สุตะพันธ์
2. เด็กชายพิชญา  สิริโภคาสาธุกิจ
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  สายลาม
4. เด็กชายอรรถวิทย์  สุขสบาย
5. เด็กชายเจษฎา  อรรคบุตร
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายชัชวาลย์  วงษ์สุวรรณ
2. นายภูมินทร์  มั่นคง
3. นายวิศวะ  หินกอง
4. นายสมศักดิ์  แก้วศรีจันทร์
5. นางสาวสุริชญา  โพธิวัฒน์
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  บัวภู่
2. นางสาวน้ำฝน  สีฟ้า
3. นางสาวบังอร  สัมฤทธิ์
4. นางสาวปาริชาติ  โพธิวัฒน์
5. นางสาวพวงผกา  มูลเหล็ก
6. นางสาวมุกดามาศ  สินธ์ุเจริญ
7. นางสาวสาวิตรี  โทนะพันธ์
8. นางสาวสุเนตรา  จิตมั่น
9. นางสาวอุไรวัลย์  โพธิวัฒน์
10. นางสาวโชติมณี  กองแก้ว
 
1. นางบุญชื่น   ดาวเรือง
2. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
3. นางสาวอรอุมา  พรมศรี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคมกฤช  พรหมทา
2. เด็กชายณัฐพล  การะเกษ
3. เด็กชายทศพล  คำเอี่ยม
4. เด็กชายธวัชชัย  ธรรมวัตร
5. เด็กชายนครินทร์  กิ่งแก้ว
6. เด็กชายวิศรุต  อุตทูน
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
2. นางสาวจิตรลดา  พรรณะ
3. นายวัฒนา  อรรคบุตร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณรงค์  สันศรี
2. นายณัฐพล  บุญมาก
3. นายทิวากร  โพธิ์งาม
4. นายศักดิ์นรินทร์  สังวาลย์
5. นายศิริชัย  รัตนวัน
6. นายอภินันท์  ปิยะวงษ์
 
1. นายวัฒนา  อรรคบุตร
2. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
3. นายณัฐวุฒิ  บาศรี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.3 ทอง 4 1. นายศิริชัย  รัตนวัน
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สาระบุตร
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวจุฑามาศ  เหง้าโพธิ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสมเกียรติ  ยอดงาม
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภาวิดา  สันทวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลรัตน์  สุตะพันธ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สาระบุตร
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  เหง้าโพธิ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  พลเรือง
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสมเกียรติ  ยอดงาม
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภาวิดา  สันทวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลรัตน์  สุตะพันธ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.13 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ปลื้มสุด
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  เพิ่มทรัพย์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนัสนันท์  บ่อทอง
 
1. นางสาววารุณี  จำปาเรือง
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุญฑริตา  บุญมาก
2. เด็กชายพิชญา  สิริโภคาสาธุกิจ
3. เด็กหญิงศรีจุฬาลักษณ์  พันธ์ศรี
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
2. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิ่นนิดา  สามะคะผล
2. นายวีระชาติ  อินคำแหง
3. นางสาวสุริชยา  โพธิวัฒน์
 
1. นางสาวเบญจมาพร   บานชื่น
2. นายโกสิทธิ์  ทองคำเจริญ
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เข็มแก้ว
2. เด็กหญิงอินทร์ทิรา  มีพันธ์
 
1. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
2. นางเพียรพรรณ  อรรคบุตร
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงศ์  คำเกิด
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
36 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  เวียงคำ
 
1. นายวัฒนา  อรรคบุตร
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  โพธิวัฒน์
2. เด็กหญิงสุธาริณี  พรหมเลิศ
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นายสถิตย์  อรรคบุตร
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวณิดา  กุมารหล่า
2. เด็กหญิงอินทิราพร  นามวงษ์
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นายสถิตย์  อรรคบุตร
 
39 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.25 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐนูญ  บุญอินทร์
2. เด็กหญิงตะวันทอแสง  กองแก้ว
3. เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีไสย์
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นายสถิตย์  อรรคบุตร
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวัณรัตน์  สมคะเน
2. เด็กหญิงศิริพร  ดาวเรือง
3. เด็กหญิงสุนารัตน์  ออน่หวาน
 
1. นายสมใจ  สุทธสนธิ์
2. นางอำไพ  สาระบุตร
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิมลสิริ  ปิยะกาโน
2. นางสาวอังคณา  พิมพิเศษ
3. นางสาวอารียา  สิมแสง
 
1. นายสมใจ  สุทธสนธิ์
2. นางอำไพ  สาระบุตร
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกวิลธิดา  ดาวเรือง
2. นางสาวธิดารัตน์  โพธิ์งาม
3. นางสาวพรรณพัชร   หงษ์อินทร์
4. นายพิทยา  สุดสาร
5. นางสาวสิราวรรณ  พิลารัตน์
6. นายเจตนิพิฐ  โกษาผล
 
1. นางอำไพ  สาระบุตร
2. นายสมใจ  สุทธสนธิ์
3. นางสุภาวดี  ไชยช่วย
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สุตะพันธ์
2. เด็กหญิงบุญฑริตา  บุญมาก
3. นางสาวบุษยา  พิมพ์ทอง
 
1. นางอำไพ  สาระบุตร
2. นายสมใจ  สุทธสนธิ์
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนวพร  บุญมานัส
2. นางสาวหทัยชนก  กองแก้ว
3. นางสาวอรปรียา  เทพชื่น
 
1. นางอำไพ  สาระบุตร
2. นายสมใจ  สุทธสนธิ์
 
45 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปริญญา  สาระบุตร
2. เด็กหญิงปัฐมวรรณ   ทาวัน
3. เด็กหญิงอัญชลี  นามวงษ์
 
1. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
2. นายณัฐพล  บัวพันธ์
 
46 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกันย์จิรา  โทนะพันธ์
2. นางสาวปฏิมากร  นามปัญญา
3. นางสาวสุดาลาวรรณ  โกกะพันธ์
 
1. นายอธิวัฒน์  อัตตโน
2. นางสาวดวงนภา  สุพรรณ์
 
47 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฏิมากรณ์  เจียงวงศ์
 
1. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
48 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภัชชา  หัดที
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
 
49 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ยิ้มเยื้อน
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   พรหมศร
 
50 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรวิไล  ใจใส
2. นางสาวสุริยาพร  ศาลางาม
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์