สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  บุดดาวงศ์
 
1. นางสุปัญญา  มณีรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวสุภาพร  แก้วจันทร์
 
1. นางสุปัญญา  มณีรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธัญญลักษ์  อุณาพันธ์
 
1. นางสุปัญญา  มณีรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกวินเทพ  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสุปัญญา  มณีรัตน์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายสิทธิโชค  ชาวหญ้าแพรก
 
1. นายอภันตรี   เพียรภูเขา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิตตราภรณ์  ยงกุล
 
1. นางชดาภรณ์   ระยับศรี
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงนริศรา  สว่างแจ้ง
2. เด็กหญิงนิภาพร  แก้วใสย
3. เด็กหญิงอภิญญา   มณีอินทร์
 
1. นางสาวนัฏชนก  กองแก้ว
2. นางสาวสาคร  ลาภูตะมะ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.75 เงิน 4 1. นางสาววรรณวิศา  คำรัตน์
2. นางสาวสไบทิพย์  เพ็งพันธ์
3. นายอภิศักดิ์  บุญชู
 
1. นางสาวสาคร  ลาภูตะมะ
2. นางสาวนัฎชนก  กองแก้ว
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงนลินชนก  พิมพ์บัวมี
2. เด็กหญิงเกษสุดาพร  เพ็งแจ่ม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ถาวร
 
1. นางไพจิตร  บุดดาวงค์
2. นายทองพูน  บุดดาวงค์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.75 เงิน 4 1. นายบุญประกอบ  ศรีวงษ์
2. นายวรชน  อุทุม
 
1. นางไพจิตร  บุดดาวงค์
2. นายทองพูน  บุดดาวงค์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง 4 1. เด็กชายอดุลพูลผล  วังมา
 
1. นายสุรชัย  ศรีรุณ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.2 เงิน 8 1. นายธีระพงษ์  วันเพ็ญ
 
1. นางสาวสมัย   อุทัย
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.4 เงิน 12 1. เด็กหญิงน้องแพรว  บุญคร
2. เด็กชายโยธิน  พิลัย
 
1. นางสาวสมัย   อุทัย
2. นายสุรชัย  ศรีรุณ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.14 ทอง 10 1. นายธันวา  สาลีอาจ
2. นางสาวสุฑาทิพย์  คงลอด
 
1. นายสุรชัย  ศรีรุณ
2. นางสาวสมัย   อุทัย
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  ฉันทาลุนัย
2. เด็กหญิงกัลยา  กิติยะ
3. เด็กหญิงฐิติพร  ศิริเลิศ
4. เด็กชายณรงค์เดช  เพ็งแจ่ม
5. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ศรียงยศ
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองอ้ม
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใชยสัตว์
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรียงยศ
9. เด็กหญิงวาริสรา  ศรียงยศ
10. เด็กหญิงวิไลพร  แสงพยับ
11. เด็กหญิงสิริประภา  เพ็งแจ่ม
12. นางสาวสุรีฉาย  สมัครธัญกิจ
13. เด็กหญิงอภิญญา  พันธพัฒน์
14. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีสังข์
15. เด็กชายเทพประธาร  เกษกุล
 
1. นางเยาวเรศ  เจริญจันทรพันธ์
2. นางยุภาพร  ไชยเสนา
3. นางสาวสุธีรา  ดลรุ้ง
4. นางสุปัญญา  มณีรัตน์
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กชายณัฐตกร  ดวงอาจ
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  แซ่ว่อง
 
1. นายทองพูน  บุดดาวงค์
2. นางเยาวเรศ  เจริญจันทรพันธ์
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 9 1. นายวรพงษ์   ขุมคำ
2. นางสาวเกตุศิริ  จันทำ
 
1. นางเยาวเรศ  เจริญจ้นทรพันธ์
2. นางสาวสุธีรา  ดลรุ้ง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.75 เงิน 12 1. นางสาวมะลิวรรณ  สุภาพ
 
1. นางสาวสุธีรา  ดลรุ้ง
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงศิรินทร  บุญคร
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  เพ็งแจ่ม
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 54.75 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอมลธีรา  ดีนาน
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  เพ็งแจ่ม
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.8 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐตกร  ดวงอาจ
 
1. นายรุ้งโรจน์  เพ็งแจ่ม
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 64.2 ทองแดง 7 1. นางสาวมะลิวรรณ  สุภาพ
 
1. นายรุ้งโรจน์  เพ็งแจ่ม
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 5 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  อุณาพันธ์
2. นายอธิวัฒน์  พันธพัฒน์
 
1. นางยุภาพร   ไชยเสนา
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 10 1. นางสาวฉวีวรรณ  ภูงามเงิน
2. นางสาวชุลีพร  ขาวสะอาด
 
1. นางยุภาพร   ไชยเสนา
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรินทร  บุญคร
2. เด็กหญิงอมลธีรา  ดีนาน
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  เมาะคา
 
1. นางสาวสุธีรา  ดลรุ้ง
2. นางยุภาพร  ไชยเสนา
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวนิตติยา  ศรียงยศ
2. นางสาวรุ่งมณี  คงมี
3. นางสาวอุไรศรี  สาลีกร
 
1. นางสุปัญญา  มณีรัตน์
2. นางเยาวเรศ  เจริญจันทรพันธ์
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสราวุธ  ศรีพรม
2. เด็กชายอธิวัฒน์  พันธพัฒน์
 
1. นายณัฏฐเอก  กระจ่าง
2. นางสาวประภัสสร  พันธ์พัฒน์
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายธวัชชัย   สมนึก
2. นายวุฒิชัย  จันทำ
 
1. นายณัฏฐเอก  กระจ่าง
2. นางสาวประภัสสร  พันธ์พัฒน์
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรชน   อุทุม
2. นายศุภชัย  พวงยอด
 
1. นายณัฏฐเอก  กระจ่าง
2. นายวิชัย  สีสัน
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชาตรี  บุญสุข
2. เด็กชายนิธิศ  ฝากทอง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ถาวร
 
1. นายสุรพล  บริสัย
2. นางพิมลพักตร์  สุภิษะ
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชวลิต  พันธพัฒน์
2. นายพงษ์ศิริ  เกษกุล
3. นายสุธิชัย  วัชระพงษ์
 
1. นางพิมลพักตร์  สุภิษะ
2. นายสุรพล  บริสัย
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคุณวุฒิ  พันธพัฒน์
2. เด็กชายภัทราวุธ  ขาวสะอาด
3. เด็กชายอินธิสิทธิ์  คำเบ็ง
 
1. นายสุรพล  บริสัย
2. นายวิชัย  สีสัน
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกาญจนา  อุทัย
2. เด็กชายณัฐพล  เกษกุล
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พุดทอง
 
1. นายวิชัย  สีสัน
2. นางพิมลพักตร์  สุภิษะ
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทัชสุดาภรณ์  ปิ่นหอม
2. นางสาวรุ่งทิวา  ประทีปโกสุมภ์
3. นางสาวอรพรรณ  บุดดาวงษ์
 
1. นางพิมลพักตร์  สุภิษะ
2. นายวิชัย  สีสัน
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตตราภรณ์  ยงกุล
2. เด็กหญิงนริศรา  ศรียงยศ
3. เด็กหญิงพรหมภัสสร  เพ็งพันธ์
 
1. นายชิติพัทธ์  จันทกรณ์
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมะลิวัลย์  เสมศรี
2. นางสาวสุนันทนา  เพ็งพันธ์
3. นางสาวสุภาพร  ประทุมวัน
 
1. นายวีชัย  สีสัน
2. นายชิติพัทธิ์  จันทรกรณ์
 
37 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดาวิภา   อินดา
 
1. นางสาวสุธีรา  ดลรุ้ง
 
38 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  จันทำ
 
1. นางสาวสุธีรา  ดลรุ้ง