สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 9 1. นายวรพงษ์   ขุมคำ
2. นางสาวเกตุศิริ  จันทำ
 
1. นางเยาวเรศ  เจริญจ้นทรพันธ์
2. นางสาวสุธีรา  ดลรุ้ง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 54.75 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอมลธีรา  ดีนาน
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  เพ็งแจ่ม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 5 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  อุณาพันธ์
2. นายอธิวัฒน์  พันธพัฒน์
 
1. นางยุภาพร   ไชยเสนา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 10 1. นางสาวฉวีวรรณ  ภูงามเงิน
2. นางสาวชุลีพร  ขาวสะอาด
 
1. นางยุภาพร   ไชยเสนา