สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  บุดดาวงศ์
 
1. นางสุปัญญา  มณีรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธัญญลักษ์  อุณาพันธ์
 
1. นางสุปัญญา  มณีรัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายสิทธิโชค  ชาวหญ้าแพรก
 
1. นายอภันตรี   เพียรภูเขา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิตตราภรณ์  ยงกุล
 
1. นางชดาภรณ์   ระยับศรี
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กชายณัฐตกร  ดวงอาจ
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  แซ่ว่อง
 
1. นายทองพูน  บุดดาวงค์
2. นางเยาวเรศ  เจริญจันทรพันธ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงศิรินทร  บุญคร
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  เพ็งแจ่ม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 64.2 ทองแดง 7 1. นางสาวมะลิวรรณ  สุภาพ
 
1. นายรุ้งโรจน์  เพ็งแจ่ม