สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวสุภาพร  แก้วจันทร์
 
1. นางสุปัญญา  มณีรัตน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงนริศรา  สว่างแจ้ง
2. เด็กหญิงนิภาพร  แก้วใสย
3. เด็กหญิงอภิญญา   มณีอินทร์
 
1. นางสาวนัฏชนก  กองแก้ว
2. นางสาวสาคร  ลาภูตะมะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.75 เงิน 4 1. นางสาววรรณวิศา  คำรัตน์
2. นางสาวสไบทิพย์  เพ็งพันธ์
3. นายอภิศักดิ์  บุญชู
 
1. นางสาวสาคร  ลาภูตะมะ
2. นางสาวนัฎชนก  กองแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงนลินชนก  พิมพ์บัวมี
2. เด็กหญิงเกษสุดาพร  เพ็งแจ่ม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ถาวร
 
1. นางไพจิตร  บุดดาวงค์
2. นายทองพูน  บุดดาวงค์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.75 เงิน 4 1. นายบุญประกอบ  ศรีวงษ์
2. นายวรชน  อุทุม
 
1. นางไพจิตร  บุดดาวงค์
2. นายทองพูน  บุดดาวงค์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.2 เงิน 8 1. นายธีระพงษ์  วันเพ็ญ
 
1. นางสาวสมัย   อุทัย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.4 เงิน 12 1. เด็กหญิงน้องแพรว  บุญคร
2. เด็กชายโยธิน  พิลัย
 
1. นางสาวสมัย   อุทัย
2. นายสุรชัย  ศรีรุณ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.75 เงิน 12 1. นางสาวมะลิวรรณ  สุภาพ
 
1. นางสาวสุธีรา  ดลรุ้ง
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายธวัชชัย   สมนึก
2. นายวุฒิชัย  จันทำ
 
1. นายณัฏฐเอก  กระจ่าง
2. นางสาวประภัสสร  พันธ์พัฒน์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชวลิต  พันธพัฒน์
2. นายพงษ์ศิริ  เกษกุล
3. นายสุธิชัย  วัชระพงษ์
 
1. นางพิมลพักตร์  สุภิษะ
2. นายสุรพล  บริสัย
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคุณวุฒิ  พันธพัฒน์
2. เด็กชายภัทราวุธ  ขาวสะอาด
3. เด็กชายอินธิสิทธิ์  คำเบ็ง
 
1. นายสุรพล  บริสัย
2. นายวิชัย  สีสัน