สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกวินเทพ  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสุปัญญา  มณีรัตน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง 4 1. เด็กชายอดุลพูลผล  วังมา
 
1. นายสุรชัย  ศรีรุณ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.14 ทอง 10 1. นายธันวา  สาลีอาจ
2. นางสาวสุฑาทิพย์  คงลอด
 
1. นายสุรชัย  ศรีรุณ
2. นางสาวสมัย   อุทัย
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  ฉันทาลุนัย
2. เด็กหญิงกัลยา  กิติยะ
3. เด็กหญิงฐิติพร  ศิริเลิศ
4. เด็กชายณรงค์เดช  เพ็งแจ่ม
5. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ศรียงยศ
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองอ้ม
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใชยสัตว์
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรียงยศ
9. เด็กหญิงวาริสรา  ศรียงยศ
10. เด็กหญิงวิไลพร  แสงพยับ
11. เด็กหญิงสิริประภา  เพ็งแจ่ม
12. นางสาวสุรีฉาย  สมัครธัญกิจ
13. เด็กหญิงอภิญญา  พันธพัฒน์
14. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีสังข์
15. เด็กชายเทพประธาร  เกษกุล
 
1. นางเยาวเรศ  เจริญจันทรพันธ์
2. นางยุภาพร  ไชยเสนา
3. นางสาวสุธีรา  ดลรุ้ง
4. นางสุปัญญา  มณีรัตน์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.8 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐตกร  ดวงอาจ
 
1. นายรุ้งโรจน์  เพ็งแจ่ม
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรินทร  บุญคร
2. เด็กหญิงอมลธีรา  ดีนาน
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  เมาะคา
 
1. นางสาวสุธีรา  ดลรุ้ง
2. นางยุภาพร  ไชยเสนา
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวนิตติยา  ศรียงยศ
2. นางสาวรุ่งมณี  คงมี
3. นางสาวอุไรศรี  สาลีกร
 
1. นางสุปัญญา  มณีรัตน์
2. นางเยาวเรศ  เจริญจันทรพันธ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรชน   อุทุม
2. นายศุภชัย  พวงยอด
 
1. นายณัฏฐเอก  กระจ่าง
2. นายวิชัย  สีสัน
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกาญจนา  อุทัย
2. เด็กชายณัฐพล  เกษกุล
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พุดทอง
 
1. นายวิชัย  สีสัน
2. นางพิมลพักตร์  สุภิษะ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทัชสุดาภรณ์  ปิ่นหอม
2. นางสาวรุ่งทิวา  ประทีปโกสุมภ์
3. นางสาวอรพรรณ  บุดดาวงษ์
 
1. นางพิมลพักตร์  สุภิษะ
2. นายวิชัย  สีสัน
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตตราภรณ์  ยงกุล
2. เด็กหญิงนริศรา  ศรียงยศ
3. เด็กหญิงพรหมภัสสร  เพ็งพันธ์
 
1. นายชิติพัทธ์  จันทกรณ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมะลิวัลย์  เสมศรี
2. นางสาวสุนันทนา  เพ็งพันธ์
3. นางสาวสุภาพร  ประทุมวัน
 
1. นายวีชัย  สีสัน
2. นายชิติพัทธิ์  จันทรกรณ์
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดาวิภา   อินดา
 
1. นางสาวสุธีรา  ดลรุ้ง
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  จันทำ
 
1. นางสาวสุธีรา  ดลรุ้ง