สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมานิตา  มีพันธ์
 
1. นางสาวจิตสุภา  จันทะศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 1. นางสาวรุ่งรัศมี  ปัญโญชัย
 
1. นางสาวจิตสุภา  จันทะศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงรัตนา  มีพันธ์
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  ทองเปลว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นางสาวปณัดดา  จันทะแจ่ม
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  ทองเปลว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายแสนสุรีย์  บุญช่วย
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสมพร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นายอัครพล  ศรีสมพร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสมพร
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวดวงประภา  ผาเเก้ว
2. นางสาวภูสุดา  กิ่งวิชิต
3. นางสาวสายสุดา  สุมาลี
 
1. นายจิรศักดิ์  บุญรอง
2. นายวิทยา  ทรวงดอน
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิง อารยา  จันทะโคตร
2. เด็กหญิงธนพร  ระสอน
 
1. นางสาวรัชนี  จันทร์แสน
2. นายวิทยา  ทรวงดอน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงรัชนีกร  จันทะโคตร
 
1. นายจิรศักดิ์  บุญรอง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นายอมรรัตน์  โคตรวงศ์
 
1. นายวิทยา  ทรวงดอน
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16.75 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพฤกษา  ฟองบาลศรี
2. เด็กหญิงภิสุณี  ธรรมบุตร
3. เด็กหญิงอภัสรา  ทำดีกุล
 
1. นางเกษมศรี   อินอะน้นต์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุมา
 
1. นายบุญช่วย   ศรีสมพร
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นางสาวจิดาพา  พลลือ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสมพร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 16 1. เด็กชายณัฐพล  ปะตาทะโย
2. เด็กหญิงพฤกษา  ฟองบาลศรี
 
1. นางวลัยลักขณา  สุจริตภักดี
2. นางสาวศิโสภา  บุญพอ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.14 ทอง 12 1. นายขุนทอง  อุปชาย์
2. นางสาวสุนทราภรณ์  สายจันทร์
 
1. นางวลัยลักขณา  สุจริตภักดี
2. นางสาวศิโสภา  บุญพอ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพันธวัช  บัวงาม
 
1. นางสาวกนิษฐา   เกียรติเจริญเสรี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศรราม  ศรีสมพร
 
1. นางสาวกนิษฐา   เกียรติเจริญเสรี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวณัฐยา  บุญช่วย
 
1. นางสาวศิโสภา  บุญพอ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายวรวุฒิ  เครือมาศ
 
1. นางสาวนงค์ลักษณ์  สาธุการ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 10 1. นางสาวณัฐยา  บุญช่วย
 
1. นางสาวศิโสภา  บุญพอ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63.17 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวิภาดา  ผมพันธ์
 
1. นางสาวนงค์ลักษณ์  สาธุการ
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 43.6 เข้าร่วม 8 1. นายอนุวัฒน์  ภารไสว
 
1. นางสาวศิโสภา  บุญพอ
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุมา
 
1. นายบุญช่วย  ศรีสมพร
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอัครพล  ศรีสมพร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสมพร
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.2 เงิน 12 1. เด็กชายณัฐพล   ปะตาทะโย
2. เด็กชายอัครชัย   กันติกา
 
1. นายนิพล  อุทัย
2. นายสุริยันต์   บัวพันธ์
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัชพล  สวนไธสง
2. เด็กชายปรัญชัย  สุริผล
3. เด็กชายแสนสุรีย์  บุญช่วย
 
1. นายบุญช่วย   ศรีสมพร
2. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสมพร
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายชานนท์  เชื้อมอญ
2. นางสาวสุพรรณี  พันแสง
3. นายเด่นดวง  คำมล
 
1. นายบุญช่วย   ศรีสมพร
2. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสมพร
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัชฌา  ทองขาว
2. นางสาวณิภาดา   ผาแก้ว
3. นางสาวปนัดดา  อินทะโสภา
4. นางสาวสุภาพร  นาวัน
5. นางสาวสุวรพร  จันทะโคตร
6. นางสาวสุวิมล  บุญยศ
 
1. นางจินตนา  สาลี
2. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสมพร
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคีตภัทร  สิมมา
2. เด็กชายศักดิ์อนันต์  แขมคำ
3. เด็กชายสุริยา  อรพันธ์
 
1. นางจินตนา  สาลี
2. นายธนากร  พิกุลทอง
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวัฒน์   จันทะแจ่ม
2. นายธวัชชัย  จันทะโคตร
3. นายเกียติศักดิ์  สาลี
 
1. นายธนากร  พิกุลทอง
2. นางจินตนา  สาลี
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชุ่มโสด
2. เด็กชายธีรโชติ  ทองใบ
3. เด็กหญิงรุ่งระวี   ศรีสมพร
 
1. นางจินตนา  สาลี
2. นางสาวนงค์ลักษณ์  สาธุการ
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคุณากร  ศรีอำนาจ
2. นางสาวสุวรรณา  ภาพันธ์
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  สุมา
 
1. นางจินตนา  สาลี
2. นางวลัยลักขณา  สุจริตภักดี