สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายแสนสุรีย์  บุญช่วย
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสมพร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงรัชนีกร  จันทะโคตร
 
1. นายจิรศักดิ์  บุญรอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นายอมรรัตน์  โคตรวงศ์
 
1. นายวิทยา  ทรวงดอน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16.75 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพฤกษา  ฟองบาลศรี
2. เด็กหญิงภิสุณี  ธรรมบุตร
3. เด็กหญิงอภัสรา  ทำดีกุล
 
1. นางเกษมศรี   อินอะน้นต์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 10 1. นางสาวณัฐยา  บุญช่วย
 
1. นางสาวศิโสภา  บุญพอ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 43.6 เข้าร่วม 8 1. นายอนุวัฒน์  ภารไสว
 
1. นางสาวศิโสภา  บุญพอ