สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 1. นางสาวรุ่งรัศมี  ปัญโญชัย
 
1. นางสาวจิตสุภา  จันทะศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงรัตนา  มีพันธ์
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  ทองเปลว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นายอัครพล  ศรีสมพร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสมพร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิง อารยา  จันทะโคตร
2. เด็กหญิงธนพร  ระสอน
 
1. นางสาวรัชนี  จันทร์แสน
2. นายวิทยา  ทรวงดอน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 16 1. เด็กชายณัฐพล  ปะตาทะโย
2. เด็กหญิงพฤกษา  ฟองบาลศรี
 
1. นางวลัยลักขณา  สุจริตภักดี
2. นางสาวศิโสภา  บุญพอ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายวรวุฒิ  เครือมาศ
 
1. นางสาวนงค์ลักษณ์  สาธุการ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63.17 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวิภาดา  ผมพันธ์
 
1. นางสาวนงค์ลักษณ์  สาธุการ