สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมานิตา  มีพันธ์
 
1. นางสาวจิตสุภา  จันทะศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นางสาวปณัดดา  จันทะแจ่ม
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  ทองเปลว
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวดวงประภา  ผาเเก้ว
2. นางสาวภูสุดา  กิ่งวิชิต
3. นางสาวสายสุดา  สุมาลี
 
1. นายจิรศักดิ์  บุญรอง
2. นายวิทยา  ทรวงดอน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุมา
 
1. นายบุญช่วย   ศรีสมพร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.14 ทอง 12 1. นายขุนทอง  อุปชาย์
2. นางสาวสุนทราภรณ์  สายจันทร์
 
1. นางวลัยลักขณา  สุจริตภักดี
2. นางสาวศิโสภา  บุญพอ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศรราม  ศรีสมพร
 
1. นางสาวกนิษฐา   เกียรติเจริญเสรี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวณัฐยา  บุญช่วย
 
1. นางสาวศิโสภา  บุญพอ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัชพล  สวนไธสง
2. เด็กชายปรัญชัย  สุริผล
3. เด็กชายแสนสุรีย์  บุญช่วย
 
1. นายบุญช่วย   ศรีสมพร
2. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสมพร
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายชานนท์  เชื้อมอญ
2. นางสาวสุพรรณี  พันแสง
3. นายเด่นดวง  คำมล
 
1. นายบุญช่วย   ศรีสมพร
2. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสมพร
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัชฌา  ทองขาว
2. นางสาวณิภาดา   ผาแก้ว
3. นางสาวปนัดดา  อินทะโสภา
4. นางสาวสุภาพร  นาวัน
5. นางสาวสุวรพร  จันทะโคตร
6. นางสาวสุวิมล  บุญยศ
 
1. นางจินตนา  สาลี
2. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสมพร
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคีตภัทร  สิมมา
2. เด็กชายศักดิ์อนันต์  แขมคำ
3. เด็กชายสุริยา  อรพันธ์
 
1. นางจินตนา  สาลี
2. นายธนากร  พิกุลทอง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวัฒน์   จันทะแจ่ม
2. นายธวัชชัย  จันทะโคตร
3. นายเกียติศักดิ์  สาลี
 
1. นายธนากร  พิกุลทอง
2. นางจินตนา  สาลี
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคุณากร  ศรีอำนาจ
2. นางสาวสุวรรณา  ภาพันธ์
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  สุมา
 
1. นางจินตนา  สาลี
2. นางวลัยลักขณา  สุจริตภักดี