สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะวดี  เนาว์สุข
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ศรีจักร์
 
1. นายยงยุทธ  สมบัติ
2. นายเชษฐา  อาษาราช
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายปริพนธ์  พันธ์วิไล
2. นายวิชัย  สุเข็มมา
 
1. นายยงยุทธ  สมบัติ
2. นายเชษฐา  อาษาราช
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลลดา  พาพิมพ์
2. เด็กหญิงยุวรัตน์  วันสาย
 
1. นายเชษฐา  อาษาราช
2. นายยงยุทธ  สมบัติ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกวิน  ผิวทอง
2. นางสาวจุฑามาศ  แก้วพิลึก
 
1. นายเชษฐา  อาษาราช
2. นายยงยุทธ  สมบัติ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลลดา  พาพิมพ์
2. เด็กหญิงสุรภา  สุขสวัสดิ์
 
1. นายเชษฐา  อาษาราช
2. นายยงยุทธ  สมบัติ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลลดา  พาพิมพ์
2. เด็กหญิงยุวรัตน์  วันสาย
 
1. นายยงยุทธ  สมบัติ
2. นายเชษฐา  อาษาราช
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกวิน  ผิวทอง
2. นางสาวจุฑามาศ  แก้วพิลึก
 
1. นายเชษฐา  อาษาราช
2. นายยงยุทธ  สมบัติ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกวิน  ผิวทอง
2. นางสาวปิยพร  วงศ์ละคร
 
1. นายเชษฐา  อาษาราช
2. นายยงยุทธ  สมบัติ
 
9 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐานิดา  วงษ์สาลีรักต์
2. เด็กหญิงพนิดา   ไชยพันธ์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  บุญยอ
 
1. นายเชษฐา  อาษาราช
2. นายยงยุทธ  สมบัติ
 
10 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  แก้วพิลึก
2. นางสาวปิยพร  วงค์ละคร
3. นางสาวยุภา  พรชัย
 
1. นายเชษฐา  อาษาราช
2. นายยงยุทธ  สมบัติ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวภัทรวดี  กิจเจริญ
2. นายสุรชัย  มั่งมา
 
1. นายยงยุทธ  สมบัติ
2. นายเชษฐา  อาษาราช