สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐริกา  โพธิ์จันทร์
 
1. นางสาวอังคนา  เพ็งเภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาววนิดา  รััตนะวรรณ์
 
1. นางสาวอังคนา  เพ็งเภา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงอัญชลีภรณ์  รังษี
 
1. นางสุจิตรา  โกสีย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.6 เงิน 9 1. นางสาวศุวินันท์  กอพล
 
1. นางสุจิตรา  โกสีย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรินรดา  ราศี
 
1. นางชุมพร  ประมาพันธ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกาญจนา  ภาพิมพ์
 
1. นางสุจิตรา  โกสีย์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิภาพร  ประวงค์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  นพคุณ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  จรกร
 
1. นางชุมพร  ประมาพันธ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรกฤษ  ศรีผุย
2. เด็กหญิงสุรภา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวอังคนา  เพ็งเภา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 9 1. นางสาวกัณตนา  เพ็งชัย
2. นางสาวศิริรัตน์  วิระสิน
 
1. นางสาวอังคนา  เพ็งเภา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายจักรกฤษ  ศรีผุย
 
1. นางสาวจิรนันท์  งามศรี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 6 1. นางสาววนิดา  รัตนะวรรณ์
 
1. นางสาวจิรนันท์  งามศรี
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววสันต์  ทัดแก้ว
2. นางสาวศุวินันท์  กอพล
3. นางสาวเกยุราภรณ์  ศรีริสิน
 
1. นางธีร์ชิตา  เพ่งเล็งดี
2. นายศรีฉัตรมงคล  เชื้อนัก
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทร์ทิรา  บำรง
2. เด็กหญิงวราวรรณ  วราพุฒ
3. เด็กหญิงวิกานดา  แก้วมณี
 
1. นางสาวจิรนันท์  งามศรี
2. นายศรีฉัตรมงคล  เชื้อนัก
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุนิสา  ก้านเรือง
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จวงการ
 
1. นายศรีฉัตรมงคล  เชื้อนัก
2. นางธีร์ชิตา  เพ่งเล็งดี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นางสาวจารุวรรณ  แก้วสาย
2. นางสาวอภิญญา  ติรพงษ์
 
1. นายศรีฉัตรมงคล  เชื้อนัก
2. นางสาวจิรนันท์  งามศรี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายเอกชัย  สาหินกอง
 
1. นายศรีฉัตรมงคล  เชื้อนัก
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวนิภาพร  ปาติบุตร
 
1. นางธีร์ชิตา  เพ่งเล็งดี
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกมลชนก  ใต้โพธิ์
2. เด็กหญิงฐาปาณี  จวงการ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ดวงศรี
 
1. นางธัญกาญจน์  ภาสตโรจน์
2. นางพวงเพชร  อาษาราช
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกาญจนา  เสนา
2. นางสาวกาญจนา  ภาพิมพ์
3. นายธีรศักดิ์  ยอดกุล
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จิรัญกุล
2. นางสมสถิตย์  พรมคำน้อย
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนพรดา  พวงลอย
2. เด็กหญิงบุญมี  บุุญสุข
3. เด็กหญิงวลัยรักษ์  คำวงค์
 
1. นางธัญกาญจน์  ภาสตโรจน์
2. นางพวงเพชร  อาษาราช
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายวรรณวิชัย  แก้วคำมิ่ง
2. เด็กชายสรศักดิ์  ศิริการ
3. เด็กชายสัญชัย  ไทยเหียยม
 
1. นายจำนงค์  ทองพูน
2. นางธัญกาญจน์  ภาสตโรจน์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.63 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรวัฒน์  จริวรรณ
2. นายธนเกียรติ  ลีลานุวัฒน์
3. นางสาวพันธ์ทิพย์  โสพันธ์
 
1. นางสาวนันทพร  กตะศิลา
2. นายชัยวัฒน์  ประพาฬ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  คุณแก้ว
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายวีรภัทร  บุญเคล้า
 
1. นางพวงเพชร  อาษาราช
2. นางสาวนันทพร  กตะศิลา
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวชฎานุช  ขันที
2. นางสาวยลดา  เอิบสุข
3. นางสาวสุพรรณิการ์  ทองสุข
 
1. นางพวงเพชร  อาษาราช
2. นางสาวนันทพร  กตะศิลา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกฤษณา  ชันษา
2. เด็กหญิงศุภิสรา  งามแสง
 
1. นางสมสถิตย์  พรมคำน้อย
2. นางนันทิกานต์  มาลี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 7 1. นายพงศธร  ติระพงษ์
2. นายสมพงษ์  ลุนผง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จิรัญกุล
2. นางสมสถิตย์  พรมคำน้อย
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีระศักดิ์  จันทร์โท
2. เด็กหญิงหทัยชนก  ทัดแก้ว
 
1. นางสาวนันทพร  กตะศิลา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายองอาจ  อินทศรี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  อุตะ
 
1. นายชัยวัฒน์  ประพาฬ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74.25 เงิน 7 1. เด็กหญิงปภัสรา  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงวรรณศิริ  สูงยิ่ง
3. เด็กหญิงวิจิตรา  แสงชัย
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  มากมูล
5. เด็กหญิงเข็มมณี  ประสาร
 
1. นายสุริยศักดิ์  ขันนาเลา
2. นายศิริพงษ์  จันทะจิตร
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิดารัตน์  เหง้าพันธ์
2. นางสาวพัชรินทร์  สิงห์สำราญ
3. นางสาววรารินทร์  นามปัญญา
4. นางสาววิไลวรรณ  ใยแจ่ม
5. นางสาวเทียนทอง  ดวงน้อย
 
1. นายพิทวัฒน์  สิงห์ดง
2. นายสุริยศักดิ์  ขันนาเลา
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤษณา  โพธิ์คำ
2. นางสาวจุฑามาศ  แก้วพิลึก
3. นางสาวธิดารัตน์  พลมนตรี
4. นางสาวยุพา  พรชัย
5. นางสาววรรณพร  บุญวงศ์
 
1. นายสุริยศักดิ์  ขันนาเลา
2. นายสุริศักดิ์  จิตตะโคตร์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.2 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุสภาค
 
1. นายภัทรพล  อนุพันธ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวศิริพร  ทุมทอง
 
1. นายภัทรพล  อนุพันธ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายธนากร  กิ่งทอง
2. เด็กหญิงพิศมัย  ดวงน้อย
 
1. นายพิทวัฒน์  สิงห์ดง
2. นายภัทรพล  อนุพันธ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.42 ทอง 5 1. นายวิทวัฒน์  ดวงไชย
2. นางสาวไอลดา  พวงราช
 
1. นายพิทวัฒน์  สิงห์ดง
2. นายสุริยศักดิ์  ขันนาเลา
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  โพธิ์จันทร์
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  เอโกบล
 
1. นางพรทิพย์  วันดี
2. นายสมเพียร  ไชยสุวรรณ
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 11 1. นางสาวจันมณี  งามแสง
2. นายธีรพล  ยอดกุล
 
1. นายธราเทพ  ศรีเกษ
2. นางพรทิพย์  วันดี
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศานต์ฤทัย  ก้อนชัยภูมิ
 
1. นายสุริยศักดิ์  ขันนาเลา
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุภาพร  หล้าอำพันธ์
 
1. นายสุริยศักดิ์  ขันนาเลา
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุกิรตา  สู่หา
 
1. นายสุริยศักดิ์  ขันนาเลา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธรรณทร  ธรรมคุณ
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยมงคล  ชันษา
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงลลิตา  จันทะแจ่ม
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.25 ทอง 9 1. นางสาวนิภาพร  ปาติบุตร
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.5 ทอง 4 1. นายวสันต์  ทัดแก้ว
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุทธิดา  วันสาย
 
1. นางพรนภัส  สายป่าน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวสุภาภรณ์  ภูพาดหิน
 
1. นางพรนภัส  สายป่าน
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  กิ่งทอง
 
1. นางวิจิตรา  บุญเย็น
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.66 เงิน 4 1. นายชัยมงคล  ชันษา
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.66 เงิน 7 1. เด็กหญิงจุติประไพร  สมจิตร
 
1. นางพรนภัส  สายป่าน
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภาภรณ์  ภูพาดหิน
 
1. นางวิจิตรา  บุญเย็น
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอลงกรณ์  กิ่งทอง
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยมงคล  ชันษา
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 64.75 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงรินรดา  ราศี
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิภาพร  ปาติบุตร
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 65.85 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจุติประไพ  สมจิตร
 
1. นางสุภารัตน์  คัทเนตร
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 7 1. นางสาวปพิชญา  มั่นทรัพย์
 
1. นางวิจิตรา  บุญเย็น
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวราภรณ์  นพคุณ
 
1. นางสุภารัตน์  คัทเนตร
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 7 1. นางสาวธัญวรัตน์  แสงแย้ม
 
1. นางวิจิตรา  บุญเย็น
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศานฤทัย  ก้อนชัยภูมิ
 
1. นางพรนภัส  สายป่าน
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 50.8 เข้าร่วม 9 1. นางสาวนฤมล  พรรณา
 
1. นางวิจิตรา  บุญเย็น
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจณา   จันละออ
2. นางสาวดวงพินิจ  จ้นทำ
3. นางสาวศิริวรรณ  พลธรรม
4. นางสาวสุพินดา  โยสีทา
5. นายเชิงชัย  ขันเสน
 
1. นางพรนภัส  สายป่าน
2. นางสุภารัตน์  คัทเนตร
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 75.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงลลิตา  จันทะแจ่ม
 
1. นางสาวรุ่งนภา  คำถาวร
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อาบหิรัญ
2. เด็กหญิงอัญชลีภรณ์  รังษี
 
1. นางสุภารัตน์  คัทเนตร
2. นางพรนภัส  สายป่าน
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกนกวรรณ  วงศ์ลคร
2. นางสาวศุวณีย์  ลีลานุวัฒน์
 
1. นางสุภารัตน์  คัทเนตร
2. นางวิจิตรา  บุญเย็น
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกาญจณา  จันละออ
2. นางสาวดวงพินิจ  จันทำ
3. นางสาวศิริวรรณ  พลธรรม
4. นางสาวสุพินดา  โยสีทา
5. นายเชิงชัย  ขันเสน
 
1. นางพรนภัส  สายป่าน
2. นางสุภารัตน์  คัทเนตร
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อาบหิรัญ
2. เด็กชายเอกชัย  สาหินกอง
 
1. นายศรีฉัตรมงคล  เชื้อนัก
2. นางสาวจิรนันท์  งามศรี
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจักรกฤษ  ศรีผุย
 
1. นายศรีฉัตรมงคล  เชื้อนัก
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะวดี  เนาว์สุข
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ศรีจักร์
 
1. นายยงยุทธ  สมบัติ
2. นายเชษฐา  อาษาราช
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายปริพนธ์  พันธ์วิไล
2. นายวิชัย  สุเข็มมา
 
1. นายยงยุทธ  สมบัติ
2. นายเชษฐา  อาษาราช
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลลดา  พาพิมพ์
2. เด็กหญิงยุวรัตน์  วันสาย
 
1. นายเชษฐา  อาษาราช
2. นายยงยุทธ  สมบัติ
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกวิน  ผิวทอง
2. นางสาวจุฑามาศ  แก้วพิลึก
 
1. นายเชษฐา  อาษาราช
2. นายยงยุทธ  สมบัติ
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลลดา  พาพิมพ์
2. เด็กหญิงสุรภา  สุขสวัสดิ์
 
1. นายเชษฐา  อาษาราช
2. นายยงยุทธ  สมบัติ
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลลดา  พาพิมพ์
2. เด็กหญิงยุวรัตน์  วันสาย
 
1. นายยงยุทธ  สมบัติ
2. นายเชษฐา  อาษาราช
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกวิน  ผิวทอง
2. นางสาวจุฑามาศ  แก้วพิลึก
 
1. นายเชษฐา  อาษาราช
2. นายยงยุทธ  สมบัติ
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกวิน  ผิวทอง
2. นางสาวปิยพร  วงศ์ละคร
 
1. นายเชษฐา  อาษาราช
2. นายยงยุทธ  สมบัติ
 
77 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐานิดา  วงษ์สาลีรักต์
2. เด็กหญิงพนิดา   ไชยพันธ์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  บุญยอ
 
1. นายเชษฐา  อาษาราช
2. นายยงยุทธ  สมบัติ
 
78 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  แก้วพิลึก
2. นางสาวปิยพร  วงค์ละคร
3. นางสาวยุภา  พรชัย
 
1. นายเชษฐา  อาษาราช
2. นายยงยุทธ  สมบัติ
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวภัทรวดี  กิจเจริญ
2. นายสุรชัย  มั่งมา
 
1. นายยงยุทธ  สมบัติ
2. นายเชษฐา  อาษาราช
 
80 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 - - -    
81 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 - - -    
82 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวดารารัตน์  ดีเลิศ
2. นางสาวพัชรีย์  วิเชียรฉาย
3. นางสาวพิมพ์สมร  ดวงน้อย
 
1. นางเสาวลี  ขันนาเลา
2. นางพรทิพย์  วันดี
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิระวรรณ  อินทศร
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  เอโกบล
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วขันโท
 
1. นางสาววราภรณ์  ชมชื่น
2. นายนันทวุธ  อนุพันธ์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐริกา  ดาทอง
2. นายวิธวัช  จันทะแจ่ม
3. นางสาวอารียา  แก้วมณี
 
1. นายนันทวุธ  อนุพันธ์
2. นางสาววราภรณ์  ชมชื่น
 
85 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐพร  สระภู
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  จันแดง
 
1. นางเสาวลี  ขันนาเลา
2. นางพรทิพย์  วันดี
 
86 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายธนากร  ประจำ
 
1. นายสุริยศักดิ์  ขันนาเลา
 
87 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 -    
88 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุดารัตน์  ดวงน้อย
 
1. นางเสาวลี  ขันนาเลา
 
89 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 -1 -