สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกาญจนา  ภาพิมพ์
 
1. นางสุจิตรา  โกสีย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 6 1. นางสาววนิดา  รัตนะวรรณ์
 
1. นางสาวจิรนันท์  งามศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกมลชนก  ใต้โพธิ์
2. เด็กหญิงฐาปาณี  จวงการ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ดวงศรี
 
1. นางธัญกาญจน์  ภาสตโรจน์
2. นางพวงเพชร  อาษาราช
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกาญจนา  เสนา
2. นางสาวกาญจนา  ภาพิมพ์
3. นายธีรศักดิ์  ยอดกุล
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จิรัญกุล
2. นางสมสถิตย์  พรมคำน้อย
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 11 1. นางสาวจันมณี  งามแสง
2. นายธีรพล  ยอดกุล
 
1. นายธราเทพ  ศรีเกษ
2. นางพรทิพย์  วันดี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 7 1. นางสาวปพิชญา  มั่นทรัพย์
 
1. นางวิจิตรา  บุญเย็น
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 7 1. นางสาวธัญวรัตน์  แสงแย้ม
 
1. นางวิจิตรา  บุญเย็น
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศานฤทัย  ก้อนชัยภูมิ
 
1. นางพรนภัส  สายป่าน
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 50.8 เข้าร่วม 9 1. นางสาวนฤมล  พรรณา
 
1. นางวิจิตรา  บุญเย็น
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อาบหิรัญ
2. เด็กหญิงอัญชลีภรณ์  รังษี
 
1. นางสุภารัตน์  คัทเนตร
2. นางพรนภัส  สายป่าน
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกนกวรรณ  วงศ์ลคร
2. นางสาวศุวณีย์  ลีลานุวัฒน์
 
1. นางสุภารัตน์  คัทเนตร
2. นางวิจิตรา  บุญเย็น