สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาววนิดา  รััตนะวรรณ์
 
1. นางสาวอังคนา  เพ็งเภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 9 1. นางสาวกัณตนา  เพ็งชัย
2. นางสาวศิริรัตน์  วิระสิน
 
1. นางสาวอังคนา  เพ็งเภา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายจักรกฤษ  ศรีผุย
 
1. นางสาวจิรนันท์  งามศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นางสาวจารุวรรณ  แก้วสาย
2. นางสาวอภิญญา  ติรพงษ์
 
1. นายศรีฉัตรมงคล  เชื้อนัก
2. นางสาวจิรนันท์  งามศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 7 1. นายพงศธร  ติระพงษ์
2. นายสมพงษ์  ลุนผง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จิรัญกุล
2. นางสมสถิตย์  พรมคำน้อย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศานต์ฤทัย  ก้อนชัยภูมิ
 
1. นายสุริยศักดิ์  ขันนาเลา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุภาพร  หล้าอำพันธ์
 
1. นายสุริยศักดิ์  ขันนาเลา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุกิรตา  สู่หา
 
1. นายสุริยศักดิ์  ขันนาเลา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอลงกรณ์  กิ่งทอง
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 64.75 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงรินรดา  ราศี
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 65.85 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจุติประไพ  สมจิตร
 
1. นางสุภารัตน์  คัทเนตร
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวราภรณ์  นพคุณ
 
1. นางสุภารัตน์  คัทเนตร
 
13 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐพร  สระภู
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  จันแดง
 
1. นางเสาวลี  ขันนาเลา
2. นางพรทิพย์  วันดี