สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐริกา  โพธิ์จันทร์
 
1. นางสาวอังคนา  เพ็งเภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงอัญชลีภรณ์  รังษี
 
1. นางสุจิตรา  โกสีย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.6 เงิน 9 1. นางสาวศุวินันท์  กอพล
 
1. นางสุจิตรา  โกสีย์
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิภาพร  ประวงค์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  นพคุณ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  จรกร
 
1. นางชุมพร  ประมาพันธ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรกฤษ  ศรีผุย
2. เด็กหญิงสุรภา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวอังคนา  เพ็งเภา
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววสันต์  ทัดแก้ว
2. นางสาวศุวินันท์  กอพล
3. นางสาวเกยุราภรณ์  ศรีริสิน
 
1. นางธีร์ชิตา  เพ่งเล็งดี
2. นายศรีฉัตรมงคล  เชื้อนัก
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทร์ทิรา  บำรง
2. เด็กหญิงวราวรรณ  วราพุฒ
3. เด็กหญิงวิกานดา  แก้วมณี
 
1. นางสาวจิรนันท์  งามศรี
2. นายศรีฉัตรมงคล  เชื้อนัก
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุนิสา  ก้านเรือง
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จวงการ
 
1. นายศรีฉัตรมงคล  เชื้อนัก
2. นางธีร์ชิตา  เพ่งเล็งดี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายเอกชัย  สาหินกอง
 
1. นายศรีฉัตรมงคล  เชื้อนัก
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวนิภาพร  ปาติบุตร
 
1. นางธีร์ชิตา  เพ่งเล็งดี
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายวรรณวิชัย  แก้วคำมิ่ง
2. เด็กชายสรศักดิ์  ศิริการ
3. เด็กชายสัญชัย  ไทยเหียยม
 
1. นายจำนงค์  ทองพูน
2. นางธัญกาญจน์  ภาสตโรจน์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.63 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรวัฒน์  จริวรรณ
2. นายธนเกียรติ  ลีลานุวัฒน์
3. นางสาวพันธ์ทิพย์  โสพันธ์
 
1. นางสาวนันทพร  กตะศิลา
2. นายชัยวัฒน์  ประพาฬ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74.25 เงิน 7 1. เด็กหญิงปภัสรา  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงวรรณศิริ  สูงยิ่ง
3. เด็กหญิงวิจิตรา  แสงชัย
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  มากมูล
5. เด็กหญิงเข็มมณี  ประสาร
 
1. นายสุริยศักดิ์  ขันนาเลา
2. นายศิริพงษ์  จันทะจิตร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤษณา  โพธิ์คำ
2. นางสาวจุฑามาศ  แก้วพิลึก
3. นางสาวธิดารัตน์  พลมนตรี
4. นางสาวยุพา  พรชัย
5. นางสาววรรณพร  บุญวงศ์
 
1. นายสุริยศักดิ์  ขันนาเลา
2. นายสุริศักดิ์  จิตตะโคตร์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.2 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุสภาค
 
1. นายภัทรพล  อนุพันธ์
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  โพธิ์จันทร์
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  เอโกบล
 
1. นางพรทิพย์  วันดี
2. นายสมเพียร  ไชยสุวรรณ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.66 เงิน 4 1. นายชัยมงคล  ชันษา
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.66 เงิน 7 1. เด็กหญิงจุติประไพร  สมจิตร
 
1. นางพรนภัส  สายป่าน
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภาภรณ์  ภูพาดหิน
 
1. นางวิจิตรา  บุญเย็น
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยมงคล  ชันษา
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิภาพร  ปาติบุตร
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 75.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงลลิตา  จันทะแจ่ม
 
1. นางสาวรุ่งนภา  คำถาวร
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวภัทรวดี  กิจเจริญ
2. นายสุรชัย  มั่งมา
 
1. นายยงยุทธ  สมบัติ
2. นายเชษฐา  อาษาราช
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิระวรรณ  อินทศร
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  เอโกบล
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วขันโท
 
1. นางสาววราภรณ์  ชมชื่น
2. นายนันทวุธ  อนุพันธ์
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายธนากร  ประจำ
 
1. นายสุริยศักดิ์  ขันนาเลา
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุดารัตน์  ดวงน้อย
 
1. นางเสาวลี  ขันนาเลา