สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนพรดา  พวงลอย
2. เด็กหญิงบุญมี  บุุญสุข
3. เด็กหญิงวลัยรักษ์  คำวงค์
 
1. นางธัญกาญจน์  ภาสตโรจน์
2. นางพวงเพชร  อาษาราช
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  คุณแก้ว
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายวีรภัทร  บุญเคล้า
 
1. นางพวงเพชร  อาษาราช
2. นางสาวนันทพร  กตะศิลา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวชฎานุช  ขันที
2. นางสาวยลดา  เอิบสุข
3. นางสาวสุพรรณิการ์  ทองสุข
 
1. นางพวงเพชร  อาษาราช
2. นางสาวนันทพร  กตะศิลา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกฤษณา  ชันษา
2. เด็กหญิงศุภิสรา  งามแสง
 
1. นางสมสถิตย์  พรมคำน้อย
2. นางนันทิกานต์  มาลี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีระศักดิ์  จันทร์โท
2. เด็กหญิงหทัยชนก  ทัดแก้ว
 
1. นางสาวนันทพร  กตะศิลา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายองอาจ  อินทศรี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  อุตะ
 
1. นายชัยวัฒน์  ประพาฬ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิดารัตน์  เหง้าพันธ์
2. นางสาวพัชรินทร์  สิงห์สำราญ
3. นางสาววรารินทร์  นามปัญญา
4. นางสาววิไลวรรณ  ใยแจ่ม
5. นางสาวเทียนทอง  ดวงน้อย
 
1. นายพิทวัฒน์  สิงห์ดง
2. นายสุริยศักดิ์  ขันนาเลา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวศิริพร  ทุมทอง
 
1. นายภัทรพล  อนุพันธ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายธนากร  กิ่งทอง
2. เด็กหญิงพิศมัย  ดวงน้อย
 
1. นายพิทวัฒน์  สิงห์ดง
2. นายภัทรพล  อนุพันธ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.42 ทอง 5 1. นายวิทวัฒน์  ดวงไชย
2. นางสาวไอลดา  พวงราช
 
1. นายพิทวัฒน์  สิงห์ดง
2. นายสุริยศักดิ์  ขันนาเลา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธรรณทร  ธรรมคุณ
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยมงคล  ชันษา
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงลลิตา  จันทะแจ่ม
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.25 ทอง 9 1. นางสาวนิภาพร  ปาติบุตร
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.5 ทอง 4 1. นายวสันต์  ทัดแก้ว
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุทธิดา  วันสาย
 
1. นางพรนภัส  สายป่าน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวสุภาภรณ์  ภูพาดหิน
 
1. นางพรนภัส  สายป่าน
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  กิ่งทอง
 
1. นางวิจิตรา  บุญเย็น
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจณา   จันละออ
2. นางสาวดวงพินิจ  จ้นทำ
3. นางสาวศิริวรรณ  พลธรรม
4. นางสาวสุพินดา  โยสีทา
5. นายเชิงชัย  ขันเสน
 
1. นางพรนภัส  สายป่าน
2. นางสุภารัตน์  คัทเนตร
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะวดี  เนาว์สุข
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ศรีจักร์
 
1. นายยงยุทธ  สมบัติ
2. นายเชษฐา  อาษาราช
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายปริพนธ์  พันธ์วิไล
2. นายวิชัย  สุเข็มมา
 
1. นายยงยุทธ  สมบัติ
2. นายเชษฐา  อาษาราช
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลลดา  พาพิมพ์
2. เด็กหญิงสุรภา  สุขสวัสดิ์
 
1. นายเชษฐา  อาษาราช
2. นายยงยุทธ  สมบัติ
 
23 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐานิดา  วงษ์สาลีรักต์
2. เด็กหญิงพนิดา   ไชยพันธ์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  บุญยอ
 
1. นายเชษฐา  อาษาราช
2. นายยงยุทธ  สมบัติ
 
24 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  แก้วพิลึก
2. นางสาวปิยพร  วงค์ละคร
3. นางสาวยุภา  พรชัย
 
1. นายเชษฐา  อาษาราช
2. นายยงยุทธ  สมบัติ
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวดารารัตน์  ดีเลิศ
2. นางสาวพัชรีย์  วิเชียรฉาย
3. นางสาวพิมพ์สมร  ดวงน้อย
 
1. นางเสาวลี  ขันนาเลา
2. นางพรทิพย์  วันดี
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐริกา  ดาทอง
2. นายวิธวัช  จันทะแจ่ม
3. นางสาวอารียา  แก้วมณี
 
1. นายนันทวุธ  อนุพันธ์
2. นางสาววราภรณ์  ชมชื่น