สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงมุทิตา   ศรีงาม
 
1. นางอุบลวรรณ  พวงอก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวธิดารัตน์  ร่วมสำโรง
 
1. นางธีราพรรณ  สุตะพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงนันทนัช  ศรีบาง
 
1. นางอุบลวรรณ  พวงอก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 5 1. นางสาวมนทกานต์  คงศรี
 
1. นางอุบลวรรณ  พวงอก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 5 1. เด็กชายเกรียงไกร  อินหอม
 
1. นางธีราพรรณ  สุตะพันธ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสิริยาภรณ์  ศรียงยศ
 
1. นางธีราพรรณ  สุตะพันธ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 -    
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดุสิตา
2. เด็กหญิงปลายมณี   บุราณ
 
1. นางสาวจุไรัตน์  โสพัฒน์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัญชณิชย์  สมภาร
 
1. นางอัญชนา  เวียงสิมา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นายจตุพล  ถาวร
 
1. นายดุลยเดช  กาทอง
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  เทียนภูงา
2. เด็กหญิงสารภี  บัวเขียว
3. เด็กหญิงอังคณา  ศรีบาง
 
1. นางสาววาสินี  วิถี
2. นางอัญชนา  เวียงสิมา
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวกัลญาณี  จันทร์ดี
2. นางสาวณัฐภัสสร  ศิริเลิศ
3. นางสาวสิริทิพย์  ผุยอุทา
 
1. นางสาววาสินี  วิถี
2. นางอัญชนา  เวียงสิมา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายภานุวัฒน์์  เหล่าบ้านเหนือ
2. เด็กชายอนุสรณ์  พันเดช
 
1. นายดุลยเดช  กาทอง
2. นางมลิวัลย์  จำปาทอง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวกัญชรส  สุมา
2. นางสาวพรพิมล  มั่นคง
 
1. นางมลิวัลย์  จำปาทอง
2. นายดุลยเดช  กาทอง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สาคร
 
1. นางสาววาสินี  วิถี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวกาญจนาพร  ขันไกล้
 
1. นางมลิวัลย์  จำปาทอง
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 15.75 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ร่วมสำโรง
2. เด็กหญิงณัฐินันท์  ภูมิพรม
3. เด็กหญิงพรพิรุณ  ทำมา
 
1. นางรัตนี  ไชยโคตร
2. นางสาวกณิกา  คำเครื่อง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 36.25 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกาญจนา  มั่นคง
2. นางสาวสุกานดา  ทองตัน
3. นายเฉลิมชัย  ทระคำหาร
 
1. นางกรุณา  ละประโคน
2. นายวุฒิศักดิ์  สุภิษะ
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66.75 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงมลธิชา  มาลา
2. เด็กหญิงมุทิตา  ศรีงาม
3. เด็กหญิงสุมิตานัน  ถาวรผล
 
1. นางนันท์นภัส  ทองแสน
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70.25 เงิน 7 1. นางสาวทรรศนีย์  โยธาวงค์
2. นางสาวพัชรีญา  โปร่งจิต
3. นางสาวสายชล  เขตนิมิตร
 
1. นางแดงต้อย  ปิ่นทอง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 69.25 ทองแดง 5 1. นางสาวจินตนาพร  ทองแสน
2. นางสาวนาตยา  ศรียันต์
3. นางสาวนิภาธร  วงศ์ชารี
 
1. นางแดงต้อย  ปิ่นทอง
2. นายวุฒิศักดิ์  สุภิษะ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวสุพรรษา  สมมีทรัพย์
2. นายเจษฎา  ถาวร
3. นางสาวเยาวลักษณ์  หะสูง
 
1. นางสาวกณิกา  คำเครื่อง
2. นางรัตนี  ไชยโคตร
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงวาริณี  ทุมปะหิรัมย์
2. เด็กหญิงสุมิตรา  ศรียงยศ
 
1. นายวุฒิศักดิ์  สุภิษะ
2. นางสาวกณิกา  คำเครื่อง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวธิดารัตน์  บุญประเสริฐ
2. นางสาวมาริสา  สาลี
 
1. นายวุฒิศักดิ์  สุภิษะ
2. นางสาวกณิกา  คำเครื่อง
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.8 เงิน 9 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองแสน
2. เด็กชายวัชรพล  พงษ์สุวรรณ
 
1. นางดวงเดือน  สามไชย
2. นาย สุระศักดิ์   อักษร
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.42 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัฒนพงษ์  โปร่งจิตร
2. นางสาววาธิณี  ศรีแย้ม
 
1. นางดวงเดือน  สามไชย
2. นางลออ  ไชยโยธา
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสุนันทา   วงษ์เจริญ
2. เด็กชายอำนวยชัย  ศิริเลิศ
 
1. นายสมเดช  ครองยุทธ
2. นายปรีชา  ศรียงยศ
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวบุญณัฐ  ศรีธานี
2. นายศุวากร  พิสัย
 
1. นายสมเดช  ครองยุทธ
2. นายปรีชา  ศรียงยศ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลกนก  อินทร์แก้ว
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอัฐพล  มีชัย
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปลายมณี  บุราณ
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนิภาพร   มาลี
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรัตติกร  มาลี
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นายมนัสวี  วราพุฒ
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  ศรีภักดี
2. เด็กชายวุฒินันท์  หินอ่อน
3. เด็กชายศุภกิจ  สนิทชน
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
2. นายขวัญเมือง  ประพาฬ
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนพนธ์  วงษ์เจริญ
2. นายนิรันดร์  จังอินทร์
3. นายวิศณุกรณ  จังอินทร์
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวาริพินธ์ุ  ทุมปะหิรัญ
 
1. นายเศรษฐ์   บุญข่าย
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิริวิภาวรรณ  พากุล
 
1. นายเศรษฐ์  บุญข่าย
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.75 ทอง 11 1. นางสาวธิดารัตน์  สีสด
 
1. นายเศรษฐ์  บุญข่าย
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 -    
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.5 เงิน 6 1. นางสาวสุมิตานัน  ถาวรผล
 
1. นายเศรษฐ์   บุญข่าย
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลัดดาวัลย์  กันตรง
 
1. นายเศรษฐ์   บุญข่าย
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิริภัทร  บุญมาก
 
1. นางสาวเพ็ญภัค  พันจันดา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอัฐพล  มีชัย
 
1. นางสาวเพ็ญภัค  พันจันดา
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิรุณทิพย์  แสงจันทร์
 
1. นางสาวเพ็ญภัค  พันจันดา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 4 1. นางสาวลัดดาวัลย์  กันตรง
 
1. นางสาวเพ็ญภัค  พันจันดา
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภิปรียา  สีสด
 
1. นายเศรษฐ์  บุญข่าย
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 65.57 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ประสงค์ทรัพย์
 
1. นางสาวเพ็ญภัค  พันจันดา
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวหทัยภัทร  บุญสิงห์
 
1. นางสาวเพ็ญภัค  พันจันดา
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงศิริพร  อินทร์แก้ว
 
1. นางสาววราลักษณ์  จังอินทร์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 4 1. นายณัฐถากรณ์  ดวงนิล
 
1. นางสาววราลักษณ์  จังอินทร์
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจิตสุภา  มีผิว
 
1. นางสาวสุพรรณี  ทองคำ
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรัชญา  อินทับ
 
1. นางสาวเพ็ญภัค  พันจันดา
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 59.33 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงปาริชาติ  มั่นคง
 
1. นายพยนต์  สกุลพูลกิตติ
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 56.6 เข้าร่วม 5 1. นางสาวธนิษฐา  ศรียันต์
 
1. นายพยนต์  สกุลพูลกิตติ
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงกืตติศักดิ์  โปร่งจิต
 
1. นายรุ้งโรจน์  เพ็งแจ่ม
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสงกรานต์  พรมศรี
 
1. นายรุ้งโรจน์  เพ็งแจ่ม
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจิตรภณ  เมืองก้อน
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  ทองแสน
 
1. นางสาวเพ็ญภัค  พันจันดา
2. นางสาวสุพรรณี  ทองคำ
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 8 1. นายนายอัฐพล  มีชัย
2. นายพนมไพร  ทองปาน
 
1. นางสาวเพ็ญภัค  พันจันดา
2. นายพยนต์  สกุลพูลกิตติ
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงณัฐินันท์  ภูมิผสม
2. เด็กหญิงปัญชณิชย์  สมภาร
3. เด็กชายวรพจน์   วรรัชดา
4. เด็กชายอนิรุจ  ทองแสน
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ประสงค์ทรัพย์
6. เด็กชายเกรียงไกร   อินหอม
7. เด็กหญิงโสรยา  วงศ์เลิศ
 
1. นางแดงต้อย   ปิ่นทอง
2. นายพยนต์   สกุลพูนกิตติ
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 76.12 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทิรา  ดวงอาจ
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ไชยชนะ
3. นางสาวนาตยา  ศรียันต์
4. นางสาวน้ำฝน  ไวยกิจ
5. นายปรัชญา  อินทับ
6. นายพนมไพร  ทองปาน
7. นางสาวพิมพา  สาระทา
8. นางสาวสิริยากร  ถาวร
9. นางสาวหทัยภัทร  บุญสิงห์
10. นายอนุวัฒน์  ศรียันต์
 
1. นางแดงต้อย  ปิ่นทอง
2. นายพยนต์  สกุลพูลกิตติ
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมาพร  ไกรยา
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  ทองแสน
 
1. นางสาวเพ็ญภัค  พันจันดา
2. นางสาวสุพรรณี  ทองคำ
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจินตนาพร  ทองแสน
 
1. นางสาวสุพรรณี  ทองคำ
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนพงษ์   ศรีบาง
2. เด็กชายปนิทัศน์   สมบัติ
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นายเกียรติดำรงค์  ลาพัง
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  วงศ์ชารี
2. เด็กชายวีรยุทธ  โคตรภักดี
 
1. นายเกียรติดำรงค์  ลาพัง
2. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธีรุตม์  จำปาหอม
2. นายไวยทยา  เกื้อกูล
 
1. นายเกียรติดำรงค์  ลาพัง
2. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกัปนาท  สังข์ทอง
2. เด็กชายธรรมฤทธิ์  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นายเกียรติดำรงค์  ลาพัง
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจิรายุทธ   โปร่งจิต
2. เด็กชายณัฐถากรณ์  ดวงนิล
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นายเกียรติดำรงค์  ลาพัง
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายทักษิณ  ตาทอง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วคำ
 
1. นายเกียรติดำรงค์  ลาพัง
2. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  เกษกุล
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดัชถุยาวัตร
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นายเกียรติดำรงค์  ลาพัง
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นายดวง  งามนัก
2. นายอรรถชัย  คำพามา
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นายเกียรติดำรงค์  ลาพัง
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 7 1. นางสาวฐิติมา  ถาวร
2. นางสาวศิริพร  ปาปะใน
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นายเกียรติดำรงค์  ลาพัง
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  ดวงอาจ
2. เด็กชายธนพล  คำแหง
3. เด็กชายพยุงศักดิ์  อู่ป่า
 
1. นายบุณญภูมิ  ศรีธงราช
2. นายเกียรติดำรงค์  ลาพัง
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายประมวล  จังอินทร์
2. นายอภินันท์  จังอินทร์
3. นายเสกสรร  จังอินทร์
 
1. นายบุณญภูมิ  ศรีธงราช
2. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงภานุมาศ  บุญสิงห์
2. เด็กชายวรพจน์  วรรัชดา
3. เด็กหญิงสุธีรา  มีชัย
 
1. นางวรรณา  ศิริดล
2. นายขวัญเมือง  ประพาฬ
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐนันท์  มีแก้ว
2. นายนนทชัย  สมใจ
3. นายนิติธร  เจริญสุข
 
1. นางวรรณา  ศิริดล
2. นายขวัญเมือง  ประพาฬ