สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงมุทิตา   ศรีงาม
 
1. นางอุบลวรรณ  พวงอก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 5 1. เด็กชายเกรียงไกร  อินหอม
 
1. นางธีราพรรณ  สุตะพันธ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 4 1. นายจตุพล  ถาวร
 
1. นายดุลยเดช  กาทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายภานุวัฒน์์  เหล่าบ้านเหนือ
2. เด็กชายอนุสรณ์  พันเดช
 
1. นายดุลยเดช  กาทอง
2. นางมลิวัลย์  จำปาทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66.75 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงมลธิชา  มาลา
2. เด็กหญิงมุทิตา  ศรีงาม
3. เด็กหญิงสุมิตานัน  ถาวรผล
 
1. นางนันท์นภัส  ทองแสน
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 69.25 ทองแดง 5 1. นางสาวจินตนาพร  ทองแสน
2. นางสาวนาตยา  ศรียันต์
3. นางสาวนิภาธร  วงศ์ชารี
 
1. นางแดงต้อย  ปิ่นทอง
2. นายวุฒิศักดิ์  สุภิษะ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวธิดารัตน์  บุญประเสริฐ
2. นางสาวมาริสา  สาลี
 
1. นายวุฒิศักดิ์  สุภิษะ
2. นางสาวกณิกา  คำเครื่อง
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสุนันทา   วงษ์เจริญ
2. เด็กชายอำนวยชัย  ศิริเลิศ
 
1. นายสมเดช  ครองยุทธ
2. นายปรีชา  ศรียงยศ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวบุญณัฐ  ศรีธานี
2. นายศุวากร  พิสัย
 
1. นายสมเดช  ครองยุทธ
2. นายปรีชา  ศรียงยศ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปลายมณี  บุราณ
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นายมนัสวี  วราพุฒ
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 65.57 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ประสงค์ทรัพย์
 
1. นางสาวเพ็ญภัค  พันจันดา
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงศิริพร  อินทร์แก้ว
 
1. นางสาววราลักษณ์  จังอินทร์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 7 1. นางสาวฐิติมา  ถาวร
2. นางสาวศิริพร  ปาปะใน
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นายเกียรติดำรงค์  ลาพัง