สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวธิดารัตน์  ร่วมสำโรง
 
1. นางธีราพรรณ  สุตะพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงนันทนัช  ศรีบาง
 
1. นางอุบลวรรณ  พวงอก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดุสิตา
2. เด็กหญิงปลายมณี   บุราณ
 
1. นางสาวจุไรัตน์  โสพัฒน์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวกัลญาณี  จันทร์ดี
2. นางสาวณัฐภัสสร  ศิริเลิศ
3. นางสาวสิริทิพย์  ผุยอุทา
 
1. นางสาววาสินี  วิถี
2. นางอัญชนา  เวียงสิมา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวกัญชรส  สุมา
2. นางสาวพรพิมล  มั่นคง
 
1. นางมลิวัลย์  จำปาทอง
2. นายดุลยเดช  กาทอง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สาคร
 
1. นางสาววาสินี  วิถี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวกาญจนาพร  ขันไกล้
 
1. นางมลิวัลย์  จำปาทอง
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70.25 เงิน 7 1. นางสาวทรรศนีย์  โยธาวงค์
2. นางสาวพัชรีญา  โปร่งจิต
3. นางสาวสายชล  เขตนิมิตร
 
1. นางแดงต้อย  ปิ่นทอง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวสุพรรษา  สมมีทรัพย์
2. นายเจษฎา  ถาวร
3. นางสาวเยาวลักษณ์  หะสูง
 
1. นางสาวกณิกา  คำเครื่อง
2. นางรัตนี  ไชยโคตร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.8 เงิน 9 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองแสน
2. เด็กชายวัชรพล  พงษ์สุวรรณ
 
1. นางดวงเดือน  สามไชย
2. นาย สุระศักดิ์   อักษร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลกนก  อินทร์แก้ว
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอัฐพล  มีชัย
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.5 เงิน 6 1. นางสาวสุมิตานัน  ถาวรผล
 
1. นายเศรษฐ์   บุญข่าย
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิรุณทิพย์  แสงจันทร์
 
1. นางสาวเพ็ญภัค  พันจันดา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 4 1. นางสาวลัดดาวัลย์  กันตรง
 
1. นางสาวเพ็ญภัค  พันจันดา
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวหทัยภัทร  บุญสิงห์
 
1. นางสาวเพ็ญภัค  พันจันดา
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงกืตติศักดิ์  โปร่งจิต
 
1. นายรุ้งโรจน์  เพ็งแจ่ม
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสงกรานต์  พรมศรี
 
1. นายรุ้งโรจน์  เพ็งแจ่ม
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 76.12 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทิรา  ดวงอาจ
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ไชยชนะ
3. นางสาวนาตยา  ศรียันต์
4. นางสาวน้ำฝน  ไวยกิจ
5. นายปรัชญา  อินทับ
6. นายพนมไพร  ทองปาน
7. นางสาวพิมพา  สาระทา
8. นางสาวสิริยากร  ถาวร
9. นางสาวหทัยภัทร  บุญสิงห์
10. นายอนุวัฒน์  ศรียันต์
 
1. นางแดงต้อย  ปิ่นทอง
2. นายพยนต์  สกุลพูลกิตติ
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกัปนาท  สังข์ทอง
2. เด็กชายธรรมฤทธิ์  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นายเกียรติดำรงค์  ลาพัง
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายประมวล  จังอินทร์
2. นายอภินันท์  จังอินทร์
3. นายเสกสรร  จังอินทร์
 
1. นายบุณญภูมิ  ศรีธงราช
2. นายภูวนาถ  อสิพงษ์