สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 5 1. นางสาวมนทกานต์  คงศรี
 
1. นางอุบลวรรณ  พวงอก
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัญชณิชย์  สมภาร
 
1. นางอัญชนา  เวียงสิมา
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  เทียนภูงา
2. เด็กหญิงสารภี  บัวเขียว
3. เด็กหญิงอังคณา  ศรีบาง
 
1. นางสาววาสินี  วิถี
2. นางอัญชนา  เวียงสิมา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงวาริณี  ทุมปะหิรัมย์
2. เด็กหญิงสุมิตรา  ศรียงยศ
 
1. นายวุฒิศักดิ์  สุภิษะ
2. นางสาวกณิกา  คำเครื่อง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.42 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัฒนพงษ์  โปร่งจิตร
2. นางสาววาธิณี  ศรีแย้ม
 
1. นางดวงเดือน  สามไชย
2. นางลออ  ไชยโยธา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรัตติกร  มาลี
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  ศรีภักดี
2. เด็กชายวุฒินันท์  หินอ่อน
3. เด็กชายศุภกิจ  สนิทชน
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
2. นายขวัญเมือง  ประพาฬ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนพนธ์  วงษ์เจริญ
2. นายนิรันดร์  จังอินทร์
3. นายวิศณุกรณ  จังอินทร์
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวาริพินธ์ุ  ทุมปะหิรัญ
 
1. นายเศรษฐ์   บุญข่าย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิริวิภาวรรณ  พากุล
 
1. นายเศรษฐ์  บุญข่าย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.75 ทอง 11 1. นางสาวธิดารัตน์  สีสด
 
1. นายเศรษฐ์  บุญข่าย
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลัดดาวัลย์  กันตรง
 
1. นายเศรษฐ์   บุญข่าย
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิริภัทร  บุญมาก
 
1. นางสาวเพ็ญภัค  พันจันดา
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรัชญา  อินทับ
 
1. นางสาวเพ็ญภัค  พันจันดา
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  วงศ์ชารี
2. เด็กชายวีรยุทธ  โคตรภักดี
 
1. นายเกียรติดำรงค์  ลาพัง
2. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายทักษิณ  ตาทอง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วคำ
 
1. นายเกียรติดำรงค์  ลาพัง
2. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  เกษกุล
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดัชถุยาวัตร
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นายเกียรติดำรงค์  ลาพัง
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  ดวงอาจ
2. เด็กชายธนพล  คำแหง
3. เด็กชายพยุงศักดิ์  อู่ป่า
 
1. นายบุณญภูมิ  ศรีธงราช
2. นายเกียรติดำรงค์  ลาพัง
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงภานุมาศ  บุญสิงห์
2. เด็กชายวรพจน์  วรรัชดา
3. เด็กหญิงสุธีรา  มีชัย
 
1. นางวรรณา  ศิริดล
2. นายขวัญเมือง  ประพาฬ
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐนันท์  มีแก้ว
2. นายนนทชัย  สมใจ
3. นายนิติธร  เจริญสุข
 
1. นางวรรณา  ศิริดล
2. นายขวัญเมือง  ประพาฬ