สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกำแพง สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27.25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  นันถุละ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประจำ
3. เด็กหญิงอารียา  แก้วเครือศรี
 
1. นางธัญทิพย์  คล่องตา
2. นายธนกฤต  ศรีทัศน์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนางสาวพรชนก  คำชะนาม
 
1. นางสุววรณี   ไชยปัญญา