สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกำแพง สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 11 1. นางสาวศรีสุดา  โรมรินทร์
 
1. นางสาวนันทิยา  จิตตะโคตร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 67.12 ทองแดง 4 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ทาระขจัด
2. เด็กชายพีรพงศ์  พิลัย
 
1. นายวิทธิพงษ์  วันทา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุมินตรา  กิ่งป้อง
 
1. นายธนานุรักษ์  นาจำปา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.25 ทองแดง 5 1. เด็กชายนัฐพล  แซ่ลิ้ม
 
1. นายธนานุรักษ์  นาจำปา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัฐริดา  บุดดาวงศ์
 
1. นางอรุณรัตน์  ศรีสมุทร