สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกำแพง สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  บุญฑล
2. เด็กชายคุณานันท์  เสาศิริ
3. เด็กหญิงณัฏฐนิช  พันธ์งาม
 
1. นางณัฐาพร  มูลมี
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76.12 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลิตา  กลมเกลี้ยง
2. นางสาวชุติมนฑน์  สุทโท
3. นางสาวนรินทร์ทิพย์  ธรรมนิยม
 
1. นางณัฐาพร  มูลมี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  แก้วมหาวงษ์
2. เด็กหญิงปภาดา  พิมพา
 
1. นางสาวธิดาเทพ  ลายันต์
2. นายทวีศักดิ์  หงษ์ศิลา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.25 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐพล  สะมาร์
2. เด็กหญิงปัทมา  สืบสำราญ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  พรมคุณ
 
1. นางภฤดา  เลียบสูงเนิน
2. นางปุณยนุช  พิมพานรากร
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจินดาพร  ชิณโชติ
2. นางสาวดวงฤดี  เดชวิเศษ
3. นางสาวพัชรี  พละสาร
 
1. นายกวีศิลป์  เพชรนาม
2. นางสาวรัชนีกร  สุทธสนธ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เมืองจันทร์
2. นางสาวสุวนันท์  สมดี
 
1. นายไพบูลย์  สนเท่น์
2. นายนาวิกรี  ศรีนามะ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวณัฐฐาพร  นันทพันธ์
2. นายวงศกร  ผู้มีสัตย์
 
1. นายปารณี  บุญประเสริฐ
2. นางสาวจารุณี  ศรีฤทธิประดิษฐ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 4 1. เด็กชายนภัสกร  คุณสาร
 
1. นายวีระ  เอี่ยมยิ้ม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงศิราพร  ล้อมกลาง
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.5 เงิน 6 1. นางสาวนภาพร  เขือรัมย์
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายนัฏฐวุฒิ  อ่อนทุม
 
1. นายธนานุรักษ์  นาจำปา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 4 1. นางสาวกรรณิกา  ไชยโยธา
 
1. นายธนานุรักษ์  นาจำปา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยยันต์  ศิริจันทร์
 
1. นายธนานุรักษ์  นาจำปา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.75 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิริกุล  ปะโยธิน
 
1. นายธนานุรักษ์  นาจำปา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิกา  ไชยโยธา
 
1. นายธนานุรักษ์  นาจำปา
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 78.71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  เชื้อสอน
 
1. นางกชพรรณ  มีสิทธ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวศิริพร  คัมมัน
 
1. นายคุณาวุฒิ  ร้านจันทร์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพย์ทิวา  สาสังข์
2. เด็กชายพิชิต  ศรีบัวบาล
3. เด็กหญิงศิริประภา  กันทะพันธ์
4. เด็กหญิงสุทธิดามาศย์  จันทภักษ์
5. เด็กชายอนาวิน  ทองชาติ
 
1. นายวัฒนา  ศรีจักร
2. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพงษ์  สุขประจำ
2. นางสาวทิพย์วรรณ  จันทร์เสน
3. นายภานุ  แท่นศร
4. นายวัชรพล  เปียจำปา
5. นางสาวสิริณิยากร  สุจริต
 
1. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
2. นายวัฒนา  ศรีจักร
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายประเสริฐ  จำปาทิพย์
2. เด็กชายพรชัย  โยธา
 
1. นายขันติ  เสาร์ปรัชญา
2. นายสมยศ  พิมณุวงศ์
 
21 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรเดช  ก้านเพ็ชร
2. นางสาวปภาดา  อรรคเนตร
3. นางสาวรุจิรา  สีบุญลอด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี  อรรคบุตร
2. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล