สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกำแพง สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณปพร  ผมพันธ์
2. เด็กชายสันติภาพ  บัวไขย
 
1. นายราเชนทร์  พะวงษ์
2. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิราณุวัฒน์  รัตนะโสภา
2. เด็กชายธนภัทร  สิงห์โท
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี  อรรคบุตร
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิริศักดิ์  คณาพันธ์
2. นายอุดมศิลป์  พันธุ์ดี
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี  อรรคบุตร
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยประสิทธิ์  คำศรี
2. เด็กชายพายุพัฒน์  ตรีเหลา
 
1. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
2. นางสาววันทนา  ผ่านพินิจ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทีปกร  ดีเลิศ
2. นายรัฐศาสตร์  พิมายกลาง
 
1. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
2. นายราเชนทร์  พะวงษ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชรินทร์  นิยมวงศ์
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สมมุ่ง
 
1. นางสาววันทนา  ผ่านพินิจ
2. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  ไชยนิตย์
2. เด็กชายศุภวิชย์  สิมมา
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. นางสาววันทนา  ผ่านพินิจ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  เพ็งแจ่ม
2. นางสาววิมลศิริ  เพชรแก้ว
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. นายราเชนทร์  พะวงษ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธรรมรัฐ  สิงห์ยอง
2. นายธวัชชัย  ศรีกาญจน์
 
1. นางศุภานัน  บำรุงธนรัชต์
2. นายสมยศ  พิมณุวงศ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชีวีวัฒน์  สายสิน
2. นายปัญญา  แคนนอก
 
1. นายราเชนทร์  พะวงษ์
2. นายสมยศ  พิมณุวงศ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชทราภรณ์  ผามณี
2. เด็กหญิงวริศรา  อินทร์โน
3. เด็กหญิงสายพิรุณ  สองบุญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี  อรรคบุตร
2. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายมงคล  คำวิเศษ
2. นายศิริวัฒน์  ไชยโยธา
 
1. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
2. นายสมยศ  พิมณุวงศ์