สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกำแพง สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรี   แพทย์กลาง
 
1. นางสาวนันทิยา   จิตตะโคตร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 11 1. นางสาวศรีสุดา  โรมรินทร์
 
1. นางสาวนันทิยา  จิตตะโคตร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรีญา  สุทธสน
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ชำนิกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  งามแสง
 
1. นายสุรพงษ์  ก้อนจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรรณรพี  มีชัย
 
1. นางจุฑามาศ  ศรีผ่อง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 98.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฏิวัติ  มาพบ
 
1. นายนพพร  ศรปัญญา
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  บุญฑล
2. เด็กชายคุณานันท์  เสาศิริ
3. เด็กหญิงณัฏฐนิช  พันธ์งาม
 
1. นางณัฐาพร  มูลมี
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76.12 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลิตา  กลมเกลี้ยง
2. นางสาวชุติมนฑน์  สุทโท
3. นางสาวนรินทร์ทิพย์  ธรรมนิยม
 
1. นางณัฐาพร  มูลมี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  แก้วมหาวงษ์
2. เด็กหญิงปภาดา  พิมพา
 
1. นางสาวธิดาเทพ  ลายันต์
2. นายทวีศักดิ์  หงษ์ศิลา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญวรัตน์  สิมมา
2. นายธิราวุฒิ  เมืองจันทร์
 
1. นายทวีศักดิ์  หงษ์ศิลา
2. นางสาวธิดาเทพ  ลายันต์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประจำ
 
1. นางอรพิน  ไชยสินธ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายไพรวัลย์  ถะนัด
 
1. นางกัลยา  ชนะบุตร
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีสุข
2. นางสาวจิราภรณ์  เท่าสิงห์
3. นางสาวสุภาวดี  บุดดาวงศ์
 
1. นางปาริสา  อร่ามเรือง
2. นางธันยมัย  มลัยไธสง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปทุมมาศ  จารุนัย
2. เด็กชายปิยะพล  ทูลภิรมย์
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ยุวะบุตร
 
1. นางสาวสุดาวรรณ  กันทะมา
2. นางโรจนา  บุญเรือง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพัชระพงษ์  งามศิริ
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  จิตชัยภูมิ
 
1. นางสาวชนนิกานต์  เชื้อทอง
2. นายสุรเดช  พะวร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปาลิตา  สุฤทธิ์
2. นางสาวสวัสดิพร  พาลี
 
1. นางกฤษณา  คุณมาศ
2. นางสาวประไพรัตน์  บุญไทย
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาดล  ผลาผล
 
1. นางสาวสมหมาย  ศรีสมพร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปริญญา  มูลเกษ
 
1. นางไพรวัลย์  นิลโชติ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27.25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  นันถุละ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประจำ
3. เด็กหญิงอารียา  แก้วเครือศรี
 
1. นางธัญทิพย์  คล่องตา
2. นายธนกฤต  ศรีทัศน์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทรงพล  งาหอม
2. นางสาววราภรณ์  จันทร์แจ้ง
3. นายสิทธิกร  วงศ์วรรณา
 
1. นางสุภาวดี  วุฒิยาสาร
2. นางสุวรรณี  กระจาย
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.25 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐพล  สะมาร์
2. เด็กหญิงปัทมา  สืบสำราญ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  พรมคุณ
 
1. นางภฤดา  เลียบสูงเนิน
2. นางปุณยนุช  พิมพานรากร
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจินดาพร  ชิณโชติ
2. นางสาวดวงฤดี  เดชวิเศษ
3. นางสาวพัชรี  พละสาร
 
1. นายกวีศิลป์  เพชรนาม
2. นางสาวรัชนีกร  สุทธสนธ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธุวพล  ธรรมนิยม
2. เด็กหญิงปรารถนา  วิริยะพิทักษ์พร
3. เด็กหญิงอริศรากร  โสภาบุตร
 
1. นางอรุณ  อึ้งไชยพร
2. นายสมคิด  แสงอรุณ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธัญญะ  นามโคตร
2. นายสิทธิกร  ผลจันทร์
3. นางสาวเบญจพร  คิดถูก
 
1. นายสิทธิชัย  สีราช
2. นางสาวธีราพร  คำโสภา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทะโคตร
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  จรัสนิพันธ์กุล
3. เด็กหญิงสุทธิดา  บุตราช
 
1. นางสาวจตุรพร  พันธ์งาม
2. นางสาวศิริรัตน์  กาลพฤกษ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจรรยารัตน์  อุยประเสริฐกุล
2. นายจีระวัฒน์  บรรเทิงไพบูลย์
3. นางสาวเพชรชิรวา  แสงแก้ว
 
1. นายบัญชา  พิมพ์สังกุล
2. นางสาวพันธ์เครือ  เจริญ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภัสสร  โสภาบุตร
2. เด็กหญิงเกศวลี  ธรรมแสง
 
1. นางอรุณ  อึ้งไชยพร
2. นางภฤดา  เลียบสูงเนิน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เมืองจันทร์
2. นางสาวสุวนันท์  สมดี
 
1. นายไพบูลย์  สนเท่น์
2. นายนาวิกรี  ศรีนามะ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 67.12 ทองแดง 4 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ทาระขจัด
2. เด็กชายพีรพงศ์  พิลัย
 
1. นายวิทธิพงษ์  วันทา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวโรดม  มะโนรัตน์
2. เด็กชายอรัญ  โพธิจักร
 
1. นายสุรเดช  สิงห์โท
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองปัญญา
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  นุยเมิน
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  มุราษี
4. เด็กหญิงอรพรรณ  กำแพงใหญ่
5. เด็กหญิงอารียา  อินทร์เจริญ
 
1. นางสาวจับจิต  พิมพร
2. นางสาวลำพู  ศรีลาชัย
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.4 ทอง 7 1. นางสาวจิราภรณ์  บุญรัตน์
2. นางสาวปวีณา  สระสิงห์
3. นางสาวปวีนุช  สระสิงห์
4. นายพัฒนพงษ์  พรรณา
5. นางสาวสุวรรณา   พิกุล
 
1. นายชยพล  จันทร์แจ้ง
2. นายเด็ดดวง  ก้อนทอง
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชูขวัญ   บุญเถาว์
2. เด็กหญิงภิตพร  วงบุญ
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สาดา
4. เด็กหญิงอรพิมพ์  อุทัย
5. เด็กหญิงเอื้องคำ  พอใจ
 
1. นายเดชา  นวลรักษา
2. นางสมพร  นวลรักษา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิระภาภรณ์  ดาวัลย์
2. นายนัฎฐวุฒิ  อ่อนทุม
3. นางสาววาสนา  สาคร
4. นางสาวสุดาัรัตน์  เพ็งแจ่ม
5. นายเนติพงษ์  ธรรมนิยม
 
1. นายนิติศาสตร์  สำราญ
2. นายเดชา  นวลรักษา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์ฤดี  อ้วนผุย
2. เด็กชายปุณณวิช  ทองเเย้ม
3. เด็กหญิงมลิวัลย์  เรืองพิมาย
4. เด็กชายราชประชา  มารมย์
5. เด็กหญิงรินรดา  กันเติม
 
1. นายประดลเดช  ใยเมือง
2. นายวีระพันธ์  พรมคำน้อย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดวงนพร  สมศรี
2. นางสาวธนาภรณ์  ประสาน
3. นายศิริศักดิ์  คณาพันธ์
4. นางสาวอัจฉราภรณ์  สุขวงศ์
5. นางสาวอาทิตยา  พิมพรัตน์
 
1. นายวีระพันธ์  พรมคำน้อย
2. นายประดลเดช  ใยเมือง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกภัณฑ์  คงเจริญ
 
1. นางสาวปณิตา  พันธสีมา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอนุสุดา  มีฤกษ์
 
1. นายเด็ดดวง  ก้อนทอง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลญา  อุดที
2. เด็กชายบัญชา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสาวอัญวีณ์  พิชิตจันทศักดิ์
2. นางสาวสมถวิล  สุหร่าย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราภรณ์  บุญรัตน์
2. นายอรรถพล  ใยคำ
 
1. นางสาวรุ้งลาวัลย์  พัฒนาจริยา
2. นางสาวสุพัตรา  บุญยิ่ง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนาพร  วัฒนวงษ์คีรี
2. นางสาวกุลสตรี  ทาสี
3. นางสาวกุสุมา  โคตวัน
4. นางสาวจันจิราภรณ์  พวงพันธ์
5. นางสาวธัญญารัตน์  จันทร์โคตร
6. นางสาวธิดารัตน์  กุลทา
7. นางสาวศิริวิมล  ศรีบริบูรณ์
8. นางสาวสุภาพร  หัสคำ
9. นางสาวเกศรินทร์  พรหมรักษ์
10. นางสาวเยาวลักษณ์  พากเพียร
 
1. นางอรุณรัตน์  รอดเนียม
2. นางปทุม  ผาสุข
3. นางกชพรรณ  มีสิทธิ์
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤติยาณี  เพ็งแจ่ม
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพ็งแจ่ม
3. เด็กหญิงกัญญาีรัตน์  ศิริเลิศ
4. นางสาวจิตรานุช  เกษแก้ว
5. เด็กหญิงจีญาภรณ์  ขาวสะอาด
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขจิตร
7. เด็กหญิงฐิติมา  โปร่งจิต
8. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุญเติม
9. นายธนาพงศ์  เพ็งพันธ์
10. เด็กหญิงพรวิมล  อุทัย
11. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  พัฒนพรพิสัย
12. นางสาวยุวเรศ  จันทำ
13. เด็กหญิงละอองดาว  ขาวสะอาด
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จำปาพันธ์
15. เด็กหญิงอรปรียา  จันทำ
 
1. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
2. นายวิสุทธิ์  มีปิด
3. นายวัฒนา  ศรีจักร์
4. นายสมบูรณ์  ศรีเมือง
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณิดา  สะมาร์
2. เด็กชายวรินทร  ศรียงยศ
 
1. นายปารณี  บุญประเสริฐ
2. นางสาวจารุณี  ศรีฤทธิประดิษฐ์
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวณัฐฐาพร  นันทพันธ์
2. นายวงศกร  ผู้มีสัตย์
 
1. นายปารณี  บุญประเสริฐ
2. นางสาวจารุณี  ศรีฤทธิประดิษฐ์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ภาโสมู
 
1. นายวีระ  เอี่ยมยิ้ม
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนริศรา  สมใจ
 
1. นายวีระ  เอี่ยมยิ้ม
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  อรัญทม
 
1. นายวีระ  เอี่ยมยิ้ม
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 4 1. เด็กชายนภัสกร  คุณสาร
 
1. นายวีระ  เอี่ยมยิ้ม
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาลเวลา  หิ้งเพชร
 
1. นายวีระ  เอี่ยมยิ้ม
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  สายลาม
2. เด็กชายจิรายุ  สุปัตติ
3. เด็กชายธัญเทพ  โลหิตนาวี
4. เด็กชายศุภชัย  มีพันธ์
5. เด็กชายเมธี  จันทร์แจ่ม
6. เด็กชายโกวิทย์  สิมลี
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
2. นางวาสิฎฐี  ตาดทอง
3. นายธนานุรักษ์  นาจำปา
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  มะลิซ้อน
2. นายทชา  โตสินธ์ุ
3. นายธนดล  วงศ์คำจันทร์
4. นายภานุวัฒน์  สุพิมพ์
5. นายวิริยะ  คำเกลี้ยง
6. นายสราวุฒิ  ปานน้อย
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
2. นางวาสิฎฐี  ตาดทอง
3. นายธนานุรักษ์  นาจำปา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพล  แซ่ลิ้ม
 
1. นางพัชรี  รจนัย
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นายชัยยันต์  ศิริจันทร์
 
1. นางพัชรี  รจนัย
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  สร้อยสน
 
1. นางพัชรี  รจนัย
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรสุดา  หนองบัว
 
1. นางพัชรี  รจนัย
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรพงศ์  พุทธิยะ
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนดล  วงศ์คำจันทร์
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงศิราพร  ล้อมกลาง
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.5 เงิน 6 1. นางสาวนภาพร  เขือรัมย์
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนัฐพล  แซ่ลิ้ม
 
1. นายธนานุรักษ์  นาจำปา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายนัฏฐวุฒิ  อ่อนทุม
 
1. นายธนานุรักษ์  นาจำปา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุมินตรา  กิ่งป้อง
 
1. นายธนานุรักษ์  นาจำปา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 4 1. นางสาวกรรณิกา  ไชยโยธา
 
1. นายธนานุรักษ์  นาจำปา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.25 ทองแดง 5 1. เด็กชายนัฐพล  แซ่ลิ้ม
 
1. นายธนานุรักษ์  นาจำปา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยยันต์  ศิริจันทร์
 
1. นายธนานุรักษ์  นาจำปา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.75 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิริกุล  ปะโยธิน
 
1. นายธนานุรักษ์  นาจำปา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิกา  ไชยโยธา
 
1. นายธนานุรักษ์  นาจำปา
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  กุลกั้ง
2. เด็กชายจิรานิวัฒน์  ทองเปลว
3. เด็กชายชัยวัฒน์  พุทธวงศ์
4. เด็กชายธนพล  แซ่จึง
5. นายพรชัย  สมพงษ์
6. เด็กหญิงพรรณิดา  หล้าซิว
7. เด็กชายศักดิ์พล  เมืองจันทร์
8. เด็กหญิงสิริมาศ  โตมาก
9. เด็กหญิงอาทิตยา  สิทธิโท
10. เด็กชายเธียรศักดิ์  มากมูล
 
1. นางวาสิฎฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
3. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  บุบผาวาส
2. นายจิรเดช  ยานิวงศ์
3. นายธันวศิลป์  อินทรศิริ
4. นางสาวธิดารัตน์  ด้วงพวง
5. นางสาวนนทิยา  สอนพินิจ
6. นางสาวปรียาพร  อ่ำทุ่ง
7. นางสาวพรปรียา  ลายงาม
8. นางสาวศุภามล  ดีลุน
9. นายสุรยุทธ  อนุเคราะห์
10. นายอภิวัฒน์  ชิณพันธ์
 
1. นางวาสิฎฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
3. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยา  ถนอมวงศ์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  คงแจ่ม
3. เด็กหญิงธนพิมพ์  พิมบุตร
4. เด็กหญิงธนภัทร  พิมบุตร
5. เด็กหญิงนธิภรณ์  มณีด่านจาก
6. เด็กหญิงปนัดดา  ชาวทอง
7. เด็กหญิงพัชราภา  งามแสง
8. เด็กชายวีระพงษ์  พุธิยะ
9. นายศตวรรษ  จันทร์เปรียง
10. เด็กหญิงศนิชา  คุ้มไพฑูลย์
11. เด็กหญิงสุชาดา  สุวรรณพันธ์
12. นางสาวเบญจลักษณ์  นุศรีจันทร์
 
1. นางวาสิฎฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
3. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
4. นายวีระ  เอี่ยมยิ้ม
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยา  ติระพงษ์
2. นางสาวกิตติพร  ทัดแก้ว
3. นางสาวนัฐชา  โยธิคาร์
4. นางสาวปานประดับ  เจียงวง
5. นายปิยะณัฐ  ไชยสาร
6. นายระวี  ดีลุน
7. นางสาวรัตนพร  สำโรง
8. นางสาวศุภานันท์  มาพลาย
9. นางสาวสิริมาศ  โตมาก
10. นางสาวสุวิสา  บางทราย
11. นางสาวอักษรวดี  ทองดี
12. นายเสกสรร  ขอจงสุข
 
1. นายเมธาวี  สิงห์นาค
2. นางวาสิฎฐี  ตาดทอง
3. นายวีระ  เอี่ยมยิ้ม
4. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยา  ติระพงษ์
2. นายจิรานุวัฒน์  ทองเปลว
3. นายชัยวัฒน์  พุทธวงศ์
4. นางสาวธนพิมพ์  พิมบุตร
5. นางสาวธนภัทร  พิมบุตร
6. นางสาวพรรณิดา  หล้าซิว
7. นางสาวมนทิรา  ชัยไธสง
8. นายศตวรรษ  จันทร์เปรียง
9. นางสาวศุภานันท์  มาพลาย
10. นายสิทธิสาธร  จันทำ
11. นางสาวสิริมาศ  โตมาก
12. นางสาวอารียา  สิทธิโท
 
1. นางวาสิฎฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
3. นายวีระ  เอี่ยมยิ้ม
4. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 78.71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  เชื้อสอน
 
1. นางกชพรรณ  มีสิทธ
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวศิริพร  คัมมัน
 
1. นายคุณาวุฒิ  ร้านจันทร์
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัฐริดา  บุดดาวงศ์
 
1. นางอรุณรัตน์  ศรีสมุทร
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนางสาวพรชนก  คำชะนาม
 
1. นางสุววรณี   ไชยปัญญา
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สีทา
 
1. นางชัญญภัทร  ศุภวัชรสาร
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวน้ำฝน  สว่างตา
 
1. นางจินตนา   วรเลิศ
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงระพีพรรณ  พวงอก
 
1. นางเพ็ญศิริ  ธุลีจันทร์
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาริฉัตร  สมศรี
 
1. นางสาวณัฏฐ์ฑิกานต์  แก้วภักดี
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ประหยัด
2. เด็กชายณัฐพงษ์  โยธิคาร์
3. เด็กหญิงวิมลมาศ  ศรีรักษา
4. เด็กหญิงสร้อยธิดา  สำแดงภัย
5. เด็กชายโฆษิต  ศิริจันทร์
 
1. นางดวงเพ็ญ  มีบุญ
2. นางเพ็ญศิริ  ธุลีจันทร์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนากานต์  ใสงาม
2. นางสาวปาจรีย์  พรมภักดิ์
3. นางสาวภัทราภรณ์  จันทร
4. นายภาสกร  บุญส่ง
5. นางสาววรัญญา  ผุยอุทา
 
1. นางอรุณรัตน์  รอดเนียม
2. นางจินตนา  วรเลิศ
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุชจิรา  เคาเลิศ
 
1. นางสาววิจิตรา  เทียมใส
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววราภรณ์  สำแดงภัย
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  พิมพาสวัสดิ์
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิออน  ช่างดี
 
1. นางสาวธนาภรณ์  สิมนาม
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุณยนุช  ขันติวงษ์
2. เด็กหญิงสันศนีย์  สุรวิทย์
 
1. นางวาสนา  คำมา
2. นางสุวรรณี  ไชยปัญญา
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศุภร  สุริพล
2. นางสาวสุุภาวรรณ  จันทะพันธ์
 
1. นางสาวณัฎฐ์ฑิกานต์  แก้วภักดี
2. นางอัจฉราวรรณ  คงคูณ
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  โพธิจันทร์
2. เด็กชายธรรมรงค์  สิงห์ยอง
3. เด็กชายพนมพร  ละครเขตตร์
4. เด็กชายพิพัด  พรมรัตน์
5. เด็กชายภูวนาถ  สิงห์มนต์
6. เด็กชายรัชชานนท์  อุทานิตย์
7. เด็กชายสหรัฐ  พาต่อ
8. เด็กชายโชคอนันต์  บุญเรือง
 
1. นายสมเดช  คงคูณ
2. นายประยูร  สุขเหลือง
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนาพงษ์  เพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงนุชจิรา  เคาเลิศ
3. เด็กหญิงวรนิษฐา  อินทอง
4. เด็กหญิงวรรณิษา  ลมเชย
5. นางสาววัลภา  งามแสง
6. นายวุฒิชัย  ธรรมธวัชชัย
7. นางสาวศรมณี  แวงคำ
8. เด็กชายสุรพล  เครือแสง
9. นางสาวอรญา  งามศิริ
10. นางสาวอินทิรา  ดาสันทัด
 
1. นายสมคิด  แสงอรุณ
2. นายชวลิต  ไชยสินธ์
3. นายเอกมันต์  ศุภสาร
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพย์ทิวา  สาสังข์
2. เด็กชายพิชิต  ศรีบัวบาล
3. เด็กหญิงศิริประภา  กันทะพันธ์
4. เด็กหญิงสุทธิดามาศย์  จันทภักษ์
5. เด็กชายอนาวิน  ทองชาติ
 
1. นายวัฒนา  ศรีจักร
2. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพงษ์  สุขประจำ
2. นางสาวทิพย์วรรณ  จันทร์เสน
3. นายภานุ  แท่นศร
4. นายวัชรพล  เปียจำปา
5. นางสาวสิริณิยากร  สุจริต
 
1. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
2. นายวัฒนา  ศรีจักร
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิรกานดา  ศรีสุข
2. เด็กชายปราโมทย์  พลศักดิ์
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  พวงบุรี
 
1. นางสมพร  นวลรักษา
2. นางสมพร  กสิพันธ์
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายยุทธศักดิ์  ผมพันธ์
2. นายศิริศักดิ์  ธรรมชาติ
3. นางสาวสิริยากร  เสาศิริ
 
1. นางสมพร  นวลรักษา
2. นางสมพร  กสิพันธ์
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนานันท์  ชูกำแพง
2. เด็กหญิงรัตนาพร  ไมตรีแพน
3. เด็กหญิงอารีวรรณ  วิเศษพันธ์
 
1. นางสาวสุวรรณี  แก้วบัวเคน
2. นางสาวอัญชลี  ม่วงมิตร
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยธิดา  ไกรยา
2. นางสาวศรีสุดา  สายสินธุ์
3. นางสาวศรีสุรัตน์  สุทโธ
 
1. นางสาวสุวรรณ๊  แก้วบัวเคน
2. นางเพ็ญแข  คำนันต์
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรรณิดา  สะมาร์
2. เด็กชายวรินทร  ศรียงยศ
 
1. นางทิพวรรณ  เกียรติเจริญเสรี
2. นางสาวณฐพร  ศรีบูรณ์
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายไพรวัลย์  ถะนัด
 
1. นางกัลยา  ชนะบุตร
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทินิจ  เจริญศิริ
 
1. นางกฤษณา  คุณมาศ
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนากร  ขอสุข
 
1. นายบุญชิต  คุณมาศ
 
100 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรประภา  โคตรหานาม
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
101 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  สายลาม
 
1. นางวาสิฎฐี  ตาดทอง
 
102 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรกิตติ์  โนนสูง
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
103 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  บรรลังก์
 
1. นางวาสิฎฐี  ตาดทอง
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณปพร  ผมพันธ์
2. เด็กชายสันติภาพ  บัวไขย
 
1. นายราเชนทร์  พะวงษ์
2. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิราณุวัฒน์  รัตนะโสภา
2. เด็กชายธนภัทร  สิงห์โท
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี  อรรคบุตร
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิริศักดิ์  คณาพันธ์
2. นายอุดมศิลป์  พันธุ์ดี
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี  อรรคบุตร
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยประสิทธิ์  คำศรี
2. เด็กชายพายุพัฒน์  ตรีเหลา
 
1. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
2. นางสาววันทนา  ผ่านพินิจ
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทีปกร  ดีเลิศ
2. นายรัฐศาสตร์  พิมายกลาง
 
1. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
2. นายราเชนทร์  พะวงษ์
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชรินทร์  นิยมวงศ์
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สมมุ่ง
 
1. นางสาววันทนา  ผ่านพินิจ
2. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  ไชยนิตย์
2. เด็กชายศุภวิชย์  สิมมา
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. นางสาววันทนา  ผ่านพินิจ
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายประเสริฐ  จำปาทิพย์
2. เด็กชายพรชัย  โยธา
 
1. นายขันติ  เสาร์ปรัชญา
2. นายสมยศ  พิมณุวงศ์
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  เพ็งแจ่ม
2. นางสาววิมลศิริ  เพชรแก้ว
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. นายราเชนทร์  พะวงษ์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธรรมรัฐ  สิงห์ยอง
2. นายธวัชชัย  ศรีกาญจน์
 
1. นางศุภานัน  บำรุงธนรัชต์
2. นายสมยศ  พิมณุวงศ์
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชีวีวัฒน์  สายสิน
2. นายปัญญา  แคนนอก
 
1. นายราเชนทร์  พะวงษ์
2. นายสมยศ  พิมณุวงศ์
 
115 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชทราภรณ์  ผามณี
2. เด็กหญิงวริศรา  อินทร์โน
3. เด็กหญิงสายพิรุณ  สองบุญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี  อรรคบุตร
2. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล
 
116 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรเดช  ก้านเพ็ชร
2. นางสาวปภาดา  อรรคเนตร
3. นางสาวรุจิรา  สีบุญลอด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี  อรรคบุตร
2. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายมงคล  คำวิเศษ
2. นายศิริวัฒน์  ไชยโยธา
 
1. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
2. นายสมยศ  พิมณุวงศ์
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจริยาจิตตา  แก้วคำ
2. นางสาวธัญญรัตน์  นามวิเศษ
3. นางสาวลลิตา  สมัครผล
 
1. นายธนวัฒน์  บัวแย้ม
2. นายตรีญรัตน์  สิมมา
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณา  งามแสง
2. เด็กชายกิตติ  คุณมาศ
3. เด็กหญิงณัฐญา  วรครุฑ
4. เด็กหญิงประำไพศรี  บุตรศรี
5. เด็กหญิงศนิชา  คุ้มไพฑูลย์
6. เด็กหญิงอทิตยา  สุขเสริม
 
1. ดร.ปาริสา  อร่ามเรือง
2. นางสาวสมถวิล  สุหร่าย
3. นางสาวอัญวีณ์  พิชิตจันทศักดิ์
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวีณนุช  กุลสิงห์
2. เด็กหญิงรวิภา  สระสิงห์
3. เด็กหญิงอมลรดา  สอนเจริญ
 
1. นายเอกมันต์  ศุภสาร
2. นายสมชัย  สิงห์ชฎา
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริขวัญ  ฝั่งซ้าย
2. นางสาวอรปวีณา  พันธ์นา
3. นางสาวอรวรรณ  บัวทองสุขนาที
 
1. นายเอกมันต์  ศุภสาร
2. นายสมชัย  สิงห์ชฎา
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  คำนัน
2. เด็กหญิงนาตยา  รัตนวัน
3. เด็กหญิงสุนิสา  เสนาพันธ์
 
1. นางอนัญญา  หลาวทอง
2. นางกษมณฑ์   แสงสิทธิกุลชัย
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปฏิมากร  หาระบุตร
2. นายปรานต์ดนัย  ศรีลา
3. นางสาวละอองดาว  สระภู
 
1. นางกษมณฑ์   แสงสิทธิกุลชัย
2. นางอนัญญา  หลาวทอง
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ผึ่งประเสริฐ
2. เด็กหญิงวัลลภา  เกตุพร
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สอดศรี
 
1. นายธนวัฒน์  บัวแย้ม
2. นางสาวจำเรียง  ทองไหม
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวพัชริดา  วงศ์พุฒ
 
1. นางวาสิฏฐี  ตาดทอง
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ    
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายลัญจกร  กิ่งรัตน์
2. เด็กชายศิริพิชญ์  โตมาก
 
1. นายสมยศ  พิมณุวงศ์
2. นางศุภานัน  บำรุงธนรัชต์