สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอัมพิกา  ทุมสิทธิ์
 
1. นายสิทธิชัย  สถานพงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 20 1. นางสาวสุภาวดี  นรสิงห์
 
1. นายสิทธิชัย  สถานพงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงนภาพร  พานิช
 
1. นายสิทธิชัย  สถานพงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83.6 ทอง 14 1. นางสาวณัฐริกาจญ์  กระมล
 
1. นายสิทธิชัย  สถานพงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมิตรา  ไก่แก้ว
 
1. นายสิทธิชัย  สถานพงษ์
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67.63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงผาฝัน  กันสุทธิ
2. เด็กหญิงวริศรา  ไทรงาม
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สิงขรณ์
 
1. นายสิทธิชัย  สถานพงษ์
2. นายคมกริช  ยอดแก้ว
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฉัตรแก้ว  ทองเชื้อ
2. นางสาวณัฐธิดา  นรนารถ
3. นายเอกลักษณ์  พรมทองดี
 
1. นายสิทธิชัย  สถานพงษ์
2. นายคมกริช  ยอดแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 12 1. เด็กหญิงพรพิน  ชิณวงค์
2. เด็กหญิงศศิตา  ศรีบาง
 
1. นายสิทธิชัย  สถานพงษ์
2. นางอักษร  บุญเย็น
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 16 1. นางสาวจิตรลดา  แทนคำ
2. นายณัฐพงษ์  สิงหชาติ
 
1. นายสิทธิชัย  สถานพงษ์
2. นางกนกพร  วิทยวรการ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 1. เด็กชายชัยประสาร  คำโสภา
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุตรกูล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 17 1. นางสาวบุษบา  โพธิ์ชัย
 
1. นางนิภาวรรณ  อุทิตะสาร
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  หอมใจ
2. นางสาวพิกุลทอง  บุญชิด
3. เด็กหญิงพิิมพ์ชนก  โสรเนตร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อ่อนสังข์
2. นางสาวดารารัตน์  ทองกลม
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 77 เงิน 14 1. นายปฏิพล  พลแสน
2. นายปฏิพล  พลแสน
3. นางสาวภริตา  ผิวอ่อน
4. นางสาวรัตนา   วงษ์ละตร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อ่อนสังข์
2. นางสาวปราณี  นาคนวล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงบุษยมาส   กองแก้ว
 
1. นางสาวดารารัตน์  ทองกลม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 17 1. นางสาวพิทยารัตน์  หอมหวาน
 
1. นางสาวดารารัตน์  ทองกลม
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มะโนรัตน์
2. เด็กหญิงฉัตรทิพย์  สำเร็จสิน
3. เด็กหญิงวรรณิภา  ปัญญาวรรณ
 
1. นางสาวณภัทรพร   ศรีรอง
2. นายณัฐกิตติ์  สดสัย
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34.25 เข้าร่วม 6 1. นางสาวธัญญารัตน์  เพ็งพา
2. นางสาวนัฐธิดา  นรนารถ
3. นางสาวสุวนันท์  จันทร์โสม
 
1. นางสาวผ่องพรรณ  คำโสภา
2. นางสาวคณิตฐา  ไก่แก้ว
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76 เงิน 16 1. นางสาวนาตยา  สอนไชญาติ
2. นางสาวศศิวิมล  จึงเหลืองอ่อน
3. นางสาวเสาวนิตย์  เกษอินทร์
 
1. นางสาวผ่องพรรณ  คำโสภา
2. นางสาวคณิตฐา  ไก่แก้ว
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกิตติศักดิ์  ทาสิงห์
2. นายพงษ์สิทธิ์  ลาคำ
 
1. นางสาวผ่องพรรณ  คำโสภา
2. นางสาวคณิตฐา  ไก่แก้ว
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 18 1. นายนรินธร  ปิ่นหอม
2. นายพัฒนพล  ผิวเรือง
 
1. ดร.สังวร  วรรณทวี
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกิตติยา  ธรรมทอง
2. เด็กหญิงฐิตานันท์  พงษ์นภวิทย์
3. เด็กหญิงทิพย์วิมล  ผ่านสุวรรณ
4. เด็กหญิงสุวรรัตน์  ปานจันดี
5. เด็กหญิงเนาวรัตน์  เสริมซื่อ
 
1. นายณัฐพนธ์  วิทยาสิงห์
2. นางสาวพรรำไพ  ศรชัย
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 12 1. นางสาวณัฐธิดา  นรนารถ
2. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีมงคล
3. นางสาวสมฤทัย  วงศ์จันทร์
4. นางสาวสุนิสา  ม่วงลออ
5. นางสาวเสาวนิตย์  เกษอินทร์
 
1. นายณัฐพนธ์  วิทยาสิงห์
2. นางสาวพรรำไพ  ศรชัย
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงรังสินี  จันทร์พันธ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  นันทสิงห์
4. เด็กหญิงอาทิตยา  เมืองนนท์
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทร์อ่อน
 
1. นายณัฐพล  บัวไขย
2. นายณัฐพนธ์  วิทยาสิงห์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.17 ทอง 5 1. นางสาวกอแก้ว  สิงห์ขร
2. นางสาวกิติยา   โพธิกุล
3. นางสาวฉัตรแก้ว  ทองเชื้อ
4. นางสาวนุชนาช  ฤทธาภืเดช
5. นางสาววชิราภรณ์  คำศิริ
 
1. นายณัฐพล  บัวไขย
2. นางสาวพรรำไพ  ศรชัย
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวดวงวิลัย  สุภิวงศ์
2. นางสาวบุษบา  ขวัญจา
3. นางสาววรรณภา  ยอดจาน
4. นายอดิเทพ   บุตตะเคียน
5. นายอนุชิต   เหรียญทอง
 
1. นายคมกริช  ยอดแก้ว
2. นายฉลาดพงษ์  ละเลิศ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราภา  งอมสงัด
 
1. นางรติปภา  ปัดถา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.6 เงิน 11 1. นางสาวอรัญญา  คงคาหลวง
 
1. นายภูวรินทร์  บุญตา
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.8 เงิน 18 1. เด็กหญิงกันตนา  วันทอง
2. เด็กชายพีรพล  พลวงศ์
 
1. นายภูวรินทร์  บุญตา
2. นางรติปภา  ปัดถา
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 22 1. นางสาวกมลนัท  พุทธจักร
2. นายอนุวัฒน์  สมบูรณ์
 
1. นางสาวพรรำไพ  ศรชัย
2. นายณัฐพนธ์  วิทยาสิงห์
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงศุทธินี  เกิดกุล
2. เด็กหญิงอัญมณี  เสาสอน
 
1. นางสาววริษา  ทองสุทธิ์
2. นางทัศนีย์  ณ กาฬสินธุ
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวจุฑามาศ  บุญเลิศ
2. นางสาวพรพิมล  ภูมิภาค
 
1. นางสาววริษา  ทองสุทธิ์
2. นางทัศนีย์  ณ กาฬสินธุ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.6 ทอง 12 1. นายอดิเทพ  แหวนวงศ์
 
1. สิบเอกภานุวัฒน์  ออกจิวัตร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 12 1. เด็กหญิงบุสดี  ท่าราบ
 
1. สิบเอกภานุวัฒน์  ออกจิวัตร
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 9 1. นางสาวสมฤทัย  วงศ์จันทร์
 
1. สิบเอกภานุวัฒน์  ออกจิวัตร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงทิพย์วิมล  ถ่านสุวรรณ
 
1. นายภราดร  ชุมนุม
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.81 เงิน 7 1. นางสาวสุวนันท์  จันทร์โฮม
 
1. สิบเอกภานุวัฒน์  ออกจิวัตร
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. นายณัฐพล  วิริยะกิจสมบูรณ์
 
1. นายณฐนน  ธีรกาญจนากุล
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 4 1. นายกิตติพศ  บุญครุฑ
 
1. นายณฐนน  ธีรกาญจนากุล
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  มะลิซ้อน
 
1. นางสาวปิยภร  สาลี
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุดารัตน์  อ่อนปะคำ
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลาปรีย์
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิระพงษ์  วงพินิจน์
2. เด็กหญิงธิดาทอง  ทองเดื่อ
3. เด็กชายนรินธร  ปิ่นหอม
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โสรเนตร
5. เด็กหญิงวรรณิภา  ปัญญาวรรณ
 
1. นางสาวปิยภร  สาลี
2. นางสาวภัคณรินทร์  ธนาพรปุณณโรจน์
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 11 1. นายปิยณัฐ   สถานพงษ์
2. นางสาวราชาวดี  แก้วอวน
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลาปรีย์
2. นายณฐนน  ธีรกาญจนากุล
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรภพ  สุุหิตานุเคราะห์
2. นางสาวพิมพ์อัปสร  สำอางสะอาด
3. นางสาววาสนา  พวงแก้ว
4. นางสาวสุรัสวดี   ทองปัญญา
5. นางสาวหมวย  พิมูลชาติ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  คมใส
2. นางสาวอนุสรา  ผลาปรีย์
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 9 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  ศิริแสงสว่าง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ทองสุข
3. เด็กหญิงแววตา  อินแก้ว
 
1. นางสาวสกุนณี  ณ นิมิตร
2. นายวิษณุ  สาระทำ
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นางสาวชลธิชา  เกษรี
2. นางสาววาสนา  การปักษ์
3. นางสาวสุชาดา  ไชยจักร
 
1. นางอักษร  บุญเย็น
2. นางสาวสกุนณี  ณ นิมิตร
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอรชพร   ภิรมย์ศรี
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  โทศก
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชมพูนุช   บุญเรือง
2. เด็กหญิงฐิตานันท์   หงษ์นภวิทย์
 
1. นางสาวดารารัตน์  ทองกลม
2. นางสาวปราณี  นาคนวล
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐวดี  โทสุรินทร์
 
1. นางสาวปราณี  นาคนวล
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวพิกุลทอง  บุญชิด
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อ่อนสังข์
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรัตนา  วงษ์ละคร
 
1. นางสาวดารารัตน์  ทองกลม
 
51 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายพัชรพงศ์  พรมพิลา
 
1. นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์
 
52 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 75 เงิน 6 1. นายสมจิต  วุตรดีจีน
 
1. นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์
 
53 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 88 ทอง 4 1. นายสิทธิชัย  หาญธงไชย
 
1. นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์
 
54 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 -1 -    
55 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 -1 -    
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง 9 1. เด็กชายณฐาภพ  ผิวเรือง
2. เด็กชายธนากร  สุวรรณณัง
 
1. นางสมพร  ศรีจำปา
2. นางสาวสกุนณี  ณ นิมิตร
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นายปฏิพล  พลแสน
2. นางสาวศิริลักษณ์  คำศรี
 
1. นายฉลาดพงษ์  ละเลิศ
2. นายธงชัย  จันทำ
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอุมาพร  พรหมศรี
2. เด็กหญิงไพรินทร์  สังข์ขาว
 
1. นายฉลาดพงษ์  ละเลิศ
2. นายเจนณรงค์  สุปัตติ
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายฟิสิกส์  สุริขันธ์
2. นายสิทธิชัย   ผิวอ่อน
 
1. นายฉลาดพงษ์  ละเลิศ
2. นายติรวัฒน์  เพ็งแจ่ม
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 20 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วันศุกร์
2. เด็กชายพัชรพงศ์  พรมพิลา
 
1. นายฉลาดพงษ์  ละเลิศ
2. นางสมพร  ศรีจำปา
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นางสาวรัชดาภร  คำโฮม
2. นางสาวเจนจิรา  ศรีบุญลือ
 
1. นายฉลาดพงษ์  ละเลิศ
2. นายธงชัย  จันทำ
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวพิมพิกา  น้อมกระโทก
2. นางสาวสมพร  ศรีษะ
 
1. นายฉลาดพงษ์  ละเลิศ
2. นายติรวัฒน์  เพ็งแจ่ม
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายปิยะณัฐ  สถานพงษ์
2. นายเมธาพัฒน์  วรรณลี
 
1. นายฉลาดพงษ์  ละเลิศ
2. นายเจนณรงค์  สุปัตติ
 
64 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายทินภัทร   ทองจำปา
2. นายฟิสิกส์  สุริขันธ์
3. นายสุรศักดิ์  นามวิชา
 
1. นางสมพร  ศรีจำปา
2. นายสังวร  วรรณทวี
 
65 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 - - - 1. นางสาวฉัตรแก้ว  ทองเชื้อ
2. นายณัฐภูมิ  ศรีเดช
3. นายวัชรินทร์  ภาวะ
 
1. นางสมพร  ศรีจำปา
2. นายสังวร  วรรณทวี
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง 8 1. เด็กชายจักรพัฒน์  ขันติวงศ์
2. เด็กชายพีรพงศ์  พรมวันดี
3. เด็กชายศิวะ  วิเชียร
 
1. นายวรวุฒิ  อินทรา
2. นายพงศธร  โทหนองตอ
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  มงคลสาร
2. นายทินภัทร  ทองจำปา
3. นายวัฒนา  วาปีสา
 
1. นายวรวุฒิ  อินทรา
2. นายพงศธร  โทหนองตอ
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกุลสยา  วระราช
2. เด็กหญิงญาณี  สีเอี่ยม
3. เด็กหญิงวิจิตรา  จันทร์ดารา
 
1. นางกัญญมน  ดวนใหญ่
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวlสัญสิรี   นามพรม
2. นางสาวกัญทิพภา  อ้อมแก้ว
3. นางสาวจุฑามาศ  แสงบุญ
 
1. นายวรวุฒิ  อินทรา
2. นายพงศธร  โทหนองตอ
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีราพร  งอมสงัด
2. เด็กหญิงสิริกานดา  บัวส่อง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ผักใหม
 
1. นายคารมณ์  ประไพร
2. นางศิลประภา  ประไพร
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.5 ทอง 4 1. นางสาวปวีร์ธิดา  ทวีพันธ์
2. นางสาวยุธิดา  พันธ์สำโรง
3. นางสาวศิริลักษณ์  สุรศร
 
1. นางศิลประภา   ประไพร
2. นายคารมณ์  ประไพร
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  พลเมือง
2. เด็กหญิงพรพิมล  พลเมือง
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ศิริบูรณ์
 
1. นางณัฐมณฑน์  บุญลี
2. นางจันทร์เพ็ญ  อ่อนสังข์
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง 5 1. นางสาวกาญจนา  นามวัน
2. นางสาวเกศสุดา  วิหาร
3. นางสาวไพจิต  ชาววาปี
 
1. นางณัฐมณฑน์  บุญลี
2. นางจันทร์เพ็ญ  อ่อนสังข์
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงกิตติภา  แก้วกลม
2. เด็กหญิงกิตติยา  ธรรมทอง
3. เด็กหญิงธันวาพร  วัยวิทยา
 
1. นางศิลประภา  ประไพร
2. นางสาวศรีสุรางค์  ผ่องศิริ
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88.92 ทอง 7 1. นางสาวปรางทิพย์  ชมเมิน
2. นางสาววิรชา  สิงหากัน
3. นางสาววิรดา  สิงหากัน
 
1. นางณัฐมณฑน์  บุญลี
2. นางจันทร์เพ็ญ  อ่อนสังข์