สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงนภาพร  พานิช
 
1. นายสิทธิชัย  สถานพงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 17 1. นางสาวบุษบา  โพธิ์ชัย
 
1. นางนิภาวรรณ  อุทิตะสาร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 17 1. นางสาวพิทยารัตน์  หอมหวาน
 
1. นางสาวดารารัตน์  ทองกลม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มะโนรัตน์
2. เด็กหญิงฉัตรทิพย์  สำเร็จสิน
3. เด็กหญิงวรรณิภา  ปัญญาวรรณ
 
1. นางสาวณภัทรพร   ศรีรอง
2. นายณัฐกิตติ์  สดสัย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34.25 เข้าร่วม 6 1. นางสาวธัญญารัตน์  เพ็งพา
2. นางสาวนัฐธิดา  นรนารถ
3. นางสาวสุวนันท์  จันทร์โสม
 
1. นางสาวผ่องพรรณ  คำโสภา
2. นางสาวคณิตฐา  ไก่แก้ว
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 18 1. นายนรินธร  ปิ่นหอม
2. นายพัฒนพล  ผิวเรือง
 
1. ดร.สังวร  วรรณทวี
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 4 1. นายกิตติพศ  บุญครุฑ
 
1. นายณฐนน  ธีรกาญจนากุล
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 11 1. นายปิยณัฐ   สถานพงษ์
2. นางสาวราชาวดี  แก้วอวน
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลาปรีย์
2. นายณฐนน  ธีรกาญจนากุล
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายปิยะณัฐ  สถานพงษ์
2. นายเมธาพัฒน์  วรรณลี
 
1. นายฉลาดพงษ์  ละเลิศ
2. นายเจนณรงค์  สุปัตติ