สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอัมพิกา  ทุมสิทธิ์
 
1. นายสิทธิชัย  สถานพงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 20 1. นางสาวสุภาวดี  นรสิงห์
 
1. นายสิทธิชัย  สถานพงษ์
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67.63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงผาฝัน  กันสุทธิ
2. เด็กหญิงวริศรา  ไทรงาม
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สิงขรณ์
 
1. นายสิทธิชัย  สถานพงษ์
2. นายคมกริช  ยอดแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 16 1. นางสาวจิตรลดา  แทนคำ
2. นายณัฐพงษ์  สิงหชาติ
 
1. นายสิทธิชัย  สถานพงษ์
2. นางกนกพร  วิทยวรการ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 1. เด็กชายชัยประสาร  คำโสภา
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุตรกูล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงบุษยมาส   กองแก้ว
 
1. นางสาวดารารัตน์  ทองกลม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกิตติยา  ธรรมทอง
2. เด็กหญิงฐิตานันท์  พงษ์นภวิทย์
3. เด็กหญิงทิพย์วิมล  ผ่านสุวรรณ
4. เด็กหญิงสุวรรัตน์  ปานจันดี
5. เด็กหญิงเนาวรัตน์  เสริมซื่อ
 
1. นายณัฐพนธ์  วิทยาสิงห์
2. นางสาวพรรำไพ  ศรชัย
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงศุทธินี  เกิดกุล
2. เด็กหญิงอัญมณี  เสาสอน
 
1. นางสาววริษา  ทองสุทธิ์
2. นางทัศนีย์  ณ กาฬสินธุ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวจุฑามาศ  บุญเลิศ
2. นางสาวพรพิมล  ภูมิภาค
 
1. นางสาววริษา  ทองสุทธิ์
2. นางทัศนีย์  ณ กาฬสินธุ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 9 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  ศิริแสงสว่าง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ทองสุข
3. เด็กหญิงแววตา  อินแก้ว
 
1. นางสาวสกุนณี  ณ นิมิตร
2. นายวิษณุ  สาระทำ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นายปฏิพล  พลแสน
2. นางสาวศิริลักษณ์  คำศรี
 
1. นายฉลาดพงษ์  ละเลิศ
2. นายธงชัย  จันทำ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นางสาวรัชดาภร  คำโฮม
2. นางสาวเจนจิรา  ศรีบุญลือ
 
1. นายฉลาดพงษ์  ละเลิศ
2. นายธงชัย  จันทำ