สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 12 1. เด็กหญิงพรพิน  ชิณวงค์
2. เด็กหญิงศศิตา  ศรีบาง
 
1. นายสิทธิชัย  สถานพงษ์
2. นางอักษร  บุญเย็น
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  หอมใจ
2. นางสาวพิกุลทอง  บุญชิด
3. เด็กหญิงพิิมพ์ชนก  โสรเนตร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อ่อนสังข์
2. นางสาวดารารัตน์  ทองกลม
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 77 เงิน 14 1. นายปฏิพล  พลแสน
2. นายปฏิพล  พลแสน
3. นางสาวภริตา  ผิวอ่อน
4. นางสาวรัตนา   วงษ์ละตร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อ่อนสังข์
2. นางสาวปราณี  นาคนวล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76 เงิน 16 1. นางสาวนาตยา  สอนไชญาติ
2. นางสาวศศิวิมล  จึงเหลืองอ่อน
3. นางสาวเสาวนิตย์  เกษอินทร์
 
1. นางสาวผ่องพรรณ  คำโสภา
2. นางสาวคณิตฐา  ไก่แก้ว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงรังสินี  จันทร์พันธ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  นันทสิงห์
4. เด็กหญิงอาทิตยา  เมืองนนท์
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทร์อ่อน
 
1. นายณัฐพล  บัวไขย
2. นายณัฐพนธ์  วิทยาสิงห์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.6 เงิน 11 1. นางสาวอรัญญา  คงคาหลวง
 
1. นายภูวรินทร์  บุญตา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.8 เงิน 18 1. เด็กหญิงกันตนา  วันทอง
2. เด็กชายพีรพล  พลวงศ์
 
1. นายภูวรินทร์  บุญตา
2. นางรติปภา  ปัดถา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงทิพย์วิมล  ถ่านสุวรรณ
 
1. นายภราดร  ชุมนุม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.81 เงิน 7 1. นางสาวสุวนันท์  จันทร์โฮม
 
1. สิบเอกภานุวัฒน์  ออกจิวัตร
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นางสาวชลธิชา  เกษรี
2. นางสาววาสนา  การปักษ์
3. นางสาวสุชาดา  ไชยจักร
 
1. นางอักษร  บุญเย็น
2. นางสาวสกุนณี  ณ นิมิตร
 
11 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 75 เงิน 6 1. นายสมจิต  วุตรดีจีน
 
1. นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอุมาพร  พรหมศรี
2. เด็กหญิงไพรินทร์  สังข์ขาว
 
1. นายฉลาดพงษ์  ละเลิศ
2. นายเจนณรงค์  สุปัตติ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายฟิสิกส์  สุริขันธ์
2. นายสิทธิชัย   ผิวอ่อน
 
1. นายฉลาดพงษ์  ละเลิศ
2. นายติรวัฒน์  เพ็งแจ่ม
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 20 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วันศุกร์
2. เด็กชายพัชรพงศ์  พรมพิลา
 
1. นายฉลาดพงษ์  ละเลิศ
2. นางสมพร  ศรีจำปา
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวพิมพิกา  น้อมกระโทก
2. นางสาวสมพร  ศรีษะ
 
1. นายฉลาดพงษ์  ละเลิศ
2. นายติรวัฒน์  เพ็งแจ่ม