สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83.6 ทอง 14 1. นางสาวณัฐริกาจญ์  กระมล
 
1. นายสิทธิชัย  สถานพงษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 12 1. นางสาวณัฐธิดา  นรนารถ
2. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีมงคล
3. นางสาวสมฤทัย  วงศ์จันทร์
4. นางสาวสุนิสา  ม่วงลออ
5. นางสาวเสาวนิตย์  เกษอินทร์
 
1. นายณัฐพนธ์  วิทยาสิงห์
2. นางสาวพรรำไพ  ศรชัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.17 ทอง 5 1. นางสาวกอแก้ว  สิงห์ขร
2. นางสาวกิติยา   โพธิกุล
3. นางสาวฉัตรแก้ว  ทองเชื้อ
4. นางสาวนุชนาช  ฤทธาภืเดช
5. นางสาววชิราภรณ์  คำศิริ
 
1. นายณัฐพล  บัวไขย
2. นางสาวพรรำไพ  ศรชัย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราภา  งอมสงัด
 
1. นางรติปภา  ปัดถา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 22 1. นางสาวกมลนัท  พุทธจักร
2. นายอนุวัฒน์  สมบูรณ์
 
1. นางสาวพรรำไพ  ศรชัย
2. นายณัฐพนธ์  วิทยาสิงห์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.6 ทอง 12 1. นายอดิเทพ  แหวนวงศ์
 
1. สิบเอกภานุวัฒน์  ออกจิวัตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 12 1. เด็กหญิงบุสดี  ท่าราบ
 
1. สิบเอกภานุวัฒน์  ออกจิวัตร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 9 1. นางสาวสมฤทัย  วงศ์จันทร์
 
1. สิบเอกภานุวัฒน์  ออกจิวัตร
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุดารัตน์  อ่อนปะคำ
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลาปรีย์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรภพ  สุุหิตานุเคราะห์
2. นางสาวพิมพ์อัปสร  สำอางสะอาด
3. นางสาววาสนา  พวงแก้ว
4. นางสาวสุรัสวดี   ทองปัญญา
5. นางสาวหมวย  พิมูลชาติ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  คมใส
2. นางสาวอนุสรา  ผลาปรีย์
 
11 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 88 ทอง 4 1. นายสิทธิชัย  หาญธงไชย
 
1. นายสุพรรณ์  ยอดสิงห์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง 9 1. เด็กชายณฐาภพ  ผิวเรือง
2. เด็กชายธนากร  สุวรรณณัง
 
1. นางสมพร  ศรีจำปา
2. นางสาวสกุนณี  ณ นิมิตร
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง 8 1. เด็กชายจักรพัฒน์  ขันติวงศ์
2. เด็กชายพีรพงศ์  พรมวันดี
3. เด็กชายศิวะ  วิเชียร
 
1. นายวรวุฒิ  อินทรา
2. นายพงศธร  โทหนองตอ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  มงคลสาร
2. นายทินภัทร  ทองจำปา
3. นายวัฒนา  วาปีสา
 
1. นายวรวุฒิ  อินทรา
2. นายพงศธร  โทหนองตอ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวlสัญสิรี   นามพรม
2. นางสาวกัญทิพภา  อ้อมแก้ว
3. นางสาวจุฑามาศ  แสงบุญ
 
1. นายวรวุฒิ  อินทรา
2. นายพงศธร  โทหนองตอ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีราพร  งอมสงัด
2. เด็กหญิงสิริกานดา  บัวส่อง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ผักใหม
 
1. นายคารมณ์  ประไพร
2. นางศิลประภา  ประไพร
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.5 ทอง 4 1. นางสาวปวีร์ธิดา  ทวีพันธ์
2. นางสาวยุธิดา  พันธ์สำโรง
3. นางสาวศิริลักษณ์  สุรศร
 
1. นางศิลประภา   ประไพร
2. นายคารมณ์  ประไพร
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  พลเมือง
2. เด็กหญิงพรพิมล  พลเมือง
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ศิริบูรณ์
 
1. นางณัฐมณฑน์  บุญลี
2. นางจันทร์เพ็ญ  อ่อนสังข์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง 5 1. นางสาวกาญจนา  นามวัน
2. นางสาวเกศสุดา  วิหาร
3. นางสาวไพจิต  ชาววาปี
 
1. นางณัฐมณฑน์  บุญลี
2. นางจันทร์เพ็ญ  อ่อนสังข์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงกิตติภา  แก้วกลม
2. เด็กหญิงกิตติยา  ธรรมทอง
3. เด็กหญิงธันวาพร  วัยวิทยา
 
1. นางศิลประภา  ประไพร
2. นางสาวศรีสุรางค์  ผ่องศิริ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88.92 ทอง 7 1. นางสาวปรางทิพย์  ชมเมิน
2. นางสาววิรชา  สิงหากัน
3. นางสาววิรดา  สิงหากัน
 
1. นางณัฐมณฑน์  บุญลี
2. นางจันทร์เพ็ญ  อ่อนสังข์