สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมารีวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงดารินทร์  ใยคำ
 
1. นางสาวเพ็ญพร  มีศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุพรรณ์
 
1. นางสาวเพ็ญพร  มีศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วงษ์ใหญ่
 
1. นางสาวเพ็ญพร  มีศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ศณีคำ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมสวย
 
1. นางสาวเพ็ญพร  มีศรี
2. นางสุดาพรณ์  ศิริบูรณ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายพัชรพล  สุวรรณวงค์
 
1. นางสาวพันทิพา  จันทร์เถื่อน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กชายธนกฤต  เถาว์คูณ
2. เด็กชายสุทธิรักษ์  บังเอิญ
 
1. นางสาวพันทิพา  จันทร์เถื่อน
2. นางจินตนาภรณ์  ศรีบุญเรือง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กชายสุพลกฤษณ์  พรมพิลา
 
1. นางสาวพันทิพา  จันทร์เถื่อน
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21.25 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ปิมปาตัน
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เชื้อสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุทธาทิพย์  บุญส่ง
 
1. นางสาววาสนา  สีกะชา
2. นางสีนาค  รอดช้าง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สุพรม
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ผ่านพินิจ
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ศรีปัตเนตร
 
1. นางสาววาสนา  สีกะชา
2. นางสีนาค  รอดช้าง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 15 1. เด็กชายคณิน  หนองหว้า
2. เด็กชายชนณภัทร  ทองปลูก
3. เด็กหญิงศศิกานต์   บุญกุศล
4. เด็กหญิงสุชัญญาพร  หนองหงอก
5. เด็กหญิงเจนจิรา  เขวาลำธาร
 
1. นางสาววาสนา  สมจันทร์
2. นายบุญรัตน์  บุญงาม
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกานติมา  คำแพง
2. เด็กหญิงฉัฐริกา  มนพรมมา
3. เด็กหญิงณัฐวดี  สุขนาดี
4. เด็กหญิงธนาวดี  ไพรบึง
5. เด็กหญิงปราชญ์มณี  ฟากสระ
 
1. นายประกรณ์วุฒิ  ประจันทร์
2. นายบุญรัตน์   บุญงาม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 10 1. เด็กหญิงเกษศิมาภรณ์  เสวิสิทธิ์
 
1. นายบุญรัตน์   บุญงาม
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 11 1. เด็กชายชนกานต์  นาครินทร์
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ว่องไว
 
1. นายบุญรัตน์   บุญงาม
2. นางยุพา  บุญสถิตย์
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงจารุชา  อินพิลา
2. เด็กหญิงชลธิฌา  เสียงชอบ
 
1. นายวิชาญ  หล้าสงค์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายจตุพร  ทองฤกษ์ฤทธิ์
 
1. นายสมคิด  สุรมิตร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายวัชรเดช  โพธิ์บอน
 
1. นายสุริยัน  สายทอง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายพรหมมินทร์  ชนะผล
 
1. นางสาววิศัลยา  ประสงค์แก้ว
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปภัสสร  รองทอง
 
1. นางสาวลลิตา  ทองไทย
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วสะอาด
 
1. นางสาวยุพิน  ศิลาโคตร
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอารียา  คุณภู่
 
1. นางสาวกมลชนก  กิตติธนวรรณ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุลภัสสร  เจียมศรีชัย
 
1. นางสาวยุพิน  ศิลาโคตร
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนากานต์  เบญจมาศ
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ริมพิสอน
3. เด็กชายสหรัฐ  ยุพา
4. เด็กชายสุรศักดิ์  สงสาร
5. เด็กหญิงเจนจิรา  เจ็กลักษณ์
 
1. นางสาวสุภาพร  สุริพันธ์
2. นายโชคดี  จำปาดอก
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 75.6 เงิน 10 1. เด็กหญิงนานามิ  อิชิอิ
 
1. นางประคอง  บุษบงค์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธารารัตน์  มัชฌิมาดิลก
2. เด็กชายปัตฎิยราช  ศิลารักษ์
 
1. นางสาวยุพิน  ศิลาโคตร
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพนิดา  แสวงสาย
2. เด็กชายพันธ์พจน์  ขันวงษ์
3. เด็กหญิงสรัญญา  พลขันธ์
 
1. นางลักขณา  ทองอินทร์
2. นายประสูตร์  แก้วประสิทธิ์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษฎา   คำแสน
2. เด็กชายฐาปกรณ์  วิกาสะโล
 
1. นายอุทิศ  แสนสวัสดิ์
2. นายวิชาญ  หล้าสงค์
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเควิน  โบลเดอ
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ศรีปัตเนตร
 
1. นายอุทิศ  แสนสวัสดิ์
2. นายวิชาญ  หล้าสงค์
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายภูมินทร์  ขันคำ
2. เด็กชายวิษณุ  รัตนภักดี
 
1. นายอุทิศ  แสนสวัสดิ์
2. นายวิชาญ  หล้าสงค์
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิมพ์ระพัฒน์  แสงดี
2. เด็กหญิงวรรณนภา   บุญตา
 
1. นายอุทิศ  แสนสวัสดิ์
2. นายกรเดชน์  เงาสวรรค์
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สวนหมาก
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  นามภูเขียว
 
1. นายอุทิศ  แสนสวัสดิ์
2. นายวิชาญ  หล้าสงค์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนดล  โพธิวัฒน์
2. เด็กชายสิรดนัย  อินทร์สุวรรณ
 
1. นายอุทิศ  แสนสวัสดิ์
2. นายวิชาญ  หล้าสงค์
 
32 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกิตติพิชญ์  ศรบุญทอง
2. เด็กหญิงธนาวดี  ไพรบึง
3. เด็กหญิงปราชญ์มณี  ฟากสระ
 
1. นายอุทิศ  แสนสวัสดิ์
2. นายกรเดชน์  เงาสวรรค์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐานิดา  ปัญญา
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  อินยา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ขันติวงศ์
 
1. นายสุนันท์  พิลัย
2. นายณัฐวัฒน์  จันดาพืช