สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมารีวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงดารินทร์  ใยคำ
 
1. นางสาวเพ็ญพร  มีศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายพัชรพล  สุวรรณวงค์
 
1. นางสาวพันทิพา  จันทร์เถื่อน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21.25 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ปิมปาตัน
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เชื้อสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุทธาทิพย์  บุญส่ง
 
1. นางสาววาสนา  สีกะชา
2. นางสีนาค  รอดช้าง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธารารัตน์  มัชฌิมาดิลก
2. เด็กชายปัตฎิยราช  ศิลารักษ์
 
1. นางสาวยุพิน  ศิลาโคตร