สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมารีวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วงษ์ใหญ่
 
1. นางสาวเพ็ญพร  มีศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ศณีคำ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมสวย
 
1. นางสาวเพ็ญพร  มีศรี
2. นางสุดาพรณ์  ศิริบูรณ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กชายสุพลกฤษณ์  พรมพิลา
 
1. นางสาวพันทิพา  จันทร์เถื่อน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 15 1. เด็กชายคณิน  หนองหว้า
2. เด็กชายชนณภัทร  ทองปลูก
3. เด็กหญิงศศิกานต์   บุญกุศล
4. เด็กหญิงสุชัญญาพร  หนองหงอก
5. เด็กหญิงเจนจิรา  เขวาลำธาร
 
1. นางสาววาสนา  สมจันทร์
2. นายบุญรัตน์  บุญงาม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกานติมา  คำแพง
2. เด็กหญิงฉัฐริกา  มนพรมมา
3. เด็กหญิงณัฐวดี  สุขนาดี
4. เด็กหญิงธนาวดี  ไพรบึง
5. เด็กหญิงปราชญ์มณี  ฟากสระ
 
1. นายประกรณ์วุฒิ  ประจันทร์
2. นายบุญรัตน์   บุญงาม
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงจารุชา  อินพิลา
2. เด็กหญิงชลธิฌา  เสียงชอบ
 
1. นายวิชาญ  หล้าสงค์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วสะอาด
 
1. นางสาวยุพิน  ศิลาโคตร
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพนิดา  แสวงสาย
2. เด็กชายพันธ์พจน์  ขันวงษ์
3. เด็กหญิงสรัญญา  พลขันธ์
 
1. นางลักขณา  ทองอินทร์
2. นายประสูตร์  แก้วประสิทธิ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนดล  โพธิวัฒน์
2. เด็กชายสิรดนัย  อินทร์สุวรรณ
 
1. นายอุทิศ  แสนสวัสดิ์
2. นายวิชาญ  หล้าสงค์